Etiquetas

, , , , , , ,

Bon dia a tot lo món.

Tal dia com hui de l’any 1400, davant del Justícia de Valéncia es solicita, que el orat Joan de la Guerra, que “…causava molts mals i no podia ser ajusticiat degut a sa follia, se li poguera entregar als barquers en el fi de que fora conduït ad algun lloc lluntá.” Aixina com en el mateix dia, deu anys més tart, en el any 1410, el Papa Benedicto XIII otorga una bula fundacional per a la creació de l’Hospital dels Folls, a iniciativa de Fra Gilabert Jofre. L’obra será sufragada pel mercader Llorenç Salom i atres companyers. Baix el patronage dels Sants Inocents Màrtirs, s’autorisa en ell la creació d’una capella i un cementeri, i una capellanía que tinguera al seu càrrec l’administració.

plano_hosp1.jpg

Fuente: Plano del Hospital General de Valencia (A.R.V.), realizado en 1749 por orden del marqués de Malaespina.

El pare mercedari Fra Joan Gilabert Jofre, quan un 24 de febrer de 1409 se dirigia a la Catedral de Valéncia per a realisar el sermó del primer dumenge de Quaresma, se trobà a uns chiquets que apedregaven i atacaven a uns pobres folls. El flare eixi en defensa dels dements i a l’aplegar a la Catedral realisà un sermó en favor dels folls i furiosos que rodaven per la ciutat en les següents paraules: “…en la present ciutat ha molta obra pia e gran caritat e sustentació: empero una hi manca, qui es de gran necesitat, ço es un hospital o casa hon los pobres ignoscents e furiosos fosen acullits. Car molts pobres ignocens van per aquesta ciutat, les quals pasen grans desaires de fam, fret e injuries. Per tal, com per sa ignoscencia e furor no saven guanyar ni demanar lo que han menester per sustentació de llur vida; e per ço dormen per les carreres e pereixen de fam e de fret, e moltes malvades persones, no havent Deu davant les ulls de sa consciència, los fan moltes injuries e enuigs; e moltes malvades persones, no havent Deu davant, senyaladament ahon los troben adormits los nafren alguns, e a algunes fembres ignoscens ahonten. E aixi mateix les pobres furiosos fan dany a moltes persones anants per la ciutat, e aquestes coses son notories a tota la ciutat. Per que seria sancta cosa e obra molt sancta que en la ciutat de Valencia fos fet una habitació o hospital en que semblants folls e ignocens estiguesen de tal manera que no anassen per la ciutat, ni poguessen fer dany n’ils ne fos fet…” (Llibre Vell de les Constitucions de l’Hospital)

16779990_1227472624003375_550976417_n

En les imàgens, plà de l’antic hospital i frontera del mateix.

Jesús Moya Casado

Associació Cultural Templres de Burjassot©

Anuncios