Un Sigle de Teatre Valencià

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

teatro principal_ca 1910_thumb[3]

Teatre Principal de València Ca.1910 (Font)

La lliteratura del Regne de Valéncia alcança una altíssima cota en l’esplèndida floració “quatrecentista” dels Ausías March, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Rois de Corella, Martorell, etc.

Ausías March, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Rois de Corrella i Joanot Martorell

Pero en la centuria següent es produïx un procés de castellanisació lliterària, en el que es dissoldrà casi totalment l’expressió vernàcula en les Lletres.

Si be seguixen editant-se espayatdament alguns dels clàssics valencians —aixina, per eixemple, Jaume Roig en 1581 i en 1561, o el propi Ausias March en 1589, en el complement de la traducció castellana original de Baltasar de Romaní—, mediat el sigle XVI van destacant-se els escritors en llengua de Soriera, com Juan de Timoneda o Gaspar Gil Polo, en un primer grup, al que seguirà a finals de la centuria el dels dramaturcs que constituïxen la aportació valenciana del teatre espanyol del Sigle d’Or: Rei de Artieda, Virués, Tárrega, Gaspar Aguilar i, sobretot, Guillem de Castro, al que seguixen en edat Carlos Boyl i Ricardo del Turia.

Juan de Timoneda, Gaspar Aguilar i Gullem de Castro

De tots modos, la producció estrictament lliterària valenciana proseguix, encara que a nivell popular. Aixina, durant els sigles XVI i XVII la llengua vernàcula servix de vehícul per a coples, gojos i romançades d’índole generalment religiosa, aixina com per a alguns sermones.

En el sigle XVIII seguixen manifestacions similars, a les que s’afigen numerosos coloquis i raonaments, regularment per a descriure festejos religiosos i profans, per boca de personages ficticis, que varen alcançar certa popularitat en el seu temps, com Sento el Formal, Tito Bufalampolla o Nélo el Tripero.

Front al grosserisme de la llengua i de la lliteratura del regne de Valéncia s’alcen en el mateix sigle XVIII ben intencionades veus, com la del notari Càrles Ros, que publica obres com Epítome de l’orige i grandea de l’idioma valencià (1784), Breu diccionari valencià-castellà (1789), Breu explicació de les llibretes valencianes (1750), Correcció de vozes i phrases que el vulgo o comú de Valéncia usa, o ha introduït, parlant (o volent parlar) el seu matern idioma (1751), Qualidades i blasones de la llengua valenciana (1752), etc.

Paralelament, Càrles Ros cultiva la llengua vernàcula en numeroses obres de caràcter popular, com a gojos, coloquis, raonaments, romançades, etc., i edita la Rondalla de rondalles, de Galiana.

Pero l’esforç del notari valencià no troba continuació colectiva en la seua época, llevat algunes esporàdiques excepcions individuals, com el pare Calina, Juan Collado, fra Luis Navarro, etcétera.

Per lo que a obres dialogades, representables o no, fòra dels coloquis i raonaments no hi ha manifestacions en llengua valenciana. Sembla, no obstant, que a mitat del sigle XVIII mosén Bartolomé Tormo va escriure un joguet còmic, en un acte i en vers, titulat La fira d´Albayda, el text de la qual ha permaneixcut inèdit.

teatro ruzafa años 30_thumb[2]

Pati de butaques del Teatre Ruzafa de València, 1930 (Font)

ELS PIONERS (Fins a 1861)

És ya en el sigle XIX quan trobem obres dramàtiques —representables i representades— en la llengua del regne.

Ocupen el primer lloc, cronològicament, els milacres, eixes peces en un acte i en vers que escenifiquen els més populars milacres deguts a l’intervenció del Patró de Valéncia, Sant Vicente Ferrer. Obres interpretades per chiquets i representades en altars o escenaris a l’aire lliure, en motiu de la festivitat del taumaturgo valencià, en llocs ya tradicionals de la ciutat: carrer de la Mar, Mercat, Tros Alt, etc.

Juan arolas

Juan Arólas

En la primera mitat del sigle XIX, a part d’alguns milacres d’autor desconegut, es representen uns atres de J. Lleó, Miguel Magraner Soler, Vicente Clérigues, fra Luis Navarro Ferrer, el pare Juan Arólas, Tomás Villarroya Sanz, José Garulo Villel, Miguel Preciós, etc.

En realitat, el milacre és un gènere dramàtic popular que, havent precedit cronològicament en la seua aparició al teatre profà modern de Valéncia, perviu el seu cultiu fins als nostres dies, vinculat a l’anual celebració de les festes en honor de Sant Vicente Ferrer, i els autors dramàtics més celebrats conten en algun milacre entre les seues obres.

Poc a poc, cap a mediats de sigle van apareixent algunes peces en llengua valenciana, com Visanteta la de Patraix, de Joaquín García Parreño.

Pero a partir de 1850 gradualment va aumentant la producció teatral en valencià gràcies a un chicotet número inicial d’autors.

josé bernat y baldovi

José Bernat i Baldoví

Nom destacat entre els inicials és el de José Bernat i Baldoví (1809-1864), prolífic poeta satíric en castellà i en llengua vernàcula, que en 1850 estrena La Tertullia de Colau o Partaques i caragols, a la que seguixen, entre unes atres, Qui tinga cucs que pèle fulla o Obedecer al que manda (1855), Un fandanguet en Paiporta (1857) o El agüelo pollastre (1859), Al mateix temps va rendir tribut al teatre popular religiós en varis milacres.

Despuix de Bernat i Baldoví inicien també la seua llabor dramàtica atres autors, la producció dels quals seguirà desenrollant-se en el periodo posterior.

Aixina tenim a Ramón Lladró Mallí (1825-1896), que estrena en 1854 la seua peça A falta de bons o Raféla la filanera, a la que seguixen La demaná de la nóvia (1858), El mejor marido o Sento el de Meliana (1858) i El sereno d’Alfafar (1858).

Igualment comença en esta época la seua producció valenciana un autor dramàtic, que va estrenar també —i molt abundantment— en els escenaris madrilenys: Rafael María Liern Cerach (1882-1897). Ad ell es deuen en esta época, a part d’algun milacre, els joguets De femater a lacayo (1858) i Les elecsions d´un poblet (1859).

Francisco_Palanca_y_Roca,_de_Vicente_Aznar_(cropped)

Francisco Palanca i Roca

Per eixos mateixos anys es troben les obres de Francisco de Paula Rochano (Els amors d’un torrentí, 1859) i de Rafael Vives Aspiroz (Els marors d’una fadrína o El viudo vert, 1860).

I principalment va iniciar la seua llabor dramàtica valenciana un autor que ha de figurar despuix entre els clàssics del teatre regional: Francisco Palanca i Roca (1884-1897). Són obres seues en esta época inicial: La millor rao, el trabuc (1859), Llágrimes d´una femella (1859) i Suspirs i Llágrimes (1860). I en este autor s’entra ya en el capítul següent.

Imagen-patio-butacas-Sala-Escalante_EDIIMA20171005_0104_4

Pati de butaques del actual Teatre Escalante, antic teatre del  Patronat de la Joventut Obrera (propietari del teatre). Des de 1985 està llogat a la Diputació Provincial de Valéncia. La sèu del Escalante està ubicada en el carrer Landerer, 5, antiga sèu del Patronat.

ELS CLÀSSICS (1861-1895)

eduardo escalante mateu

Eduardo Escalante Mateu

De 1861 a 1895 es desenrolla l’activitat dramàtica de qui ha de considerar-se, si no com a fundador, sí com el que ha donat forma, consolida i arraïla el teatre valencià modern: Eduardo Escalante Matéu (1884-1895).

Encara que en 1855 havia rendit l’habitual tribut al teatre religiós popular en els seus dos milacres (La vanitat castigada i La muda), és en 1861 quan comença la seua valiosa llabor de saineter.

Des del Déu, déneu i noranta (1861) fins a l’estrena pòstuma de Trapatroles (1895), Escalante dona a l’escena prop de cinquanta sainets, en els que es retraten en pinzellades certeres, gràfiques i gracioses les costums, els defectes i les virtuts de les classes mija i popular de la ciutat de Valéncia en la segona mitat del sigle XIX.

No és fàcil destacar en la producció escalantina els sainets més conseguits. Servixquen de simples eixemples La prosesó per ma casa (1868), Bufar en caldo chelat (1869), El trobador en un porche (1870), La chala (1871), Barraca en lo cabañal (1872), La escaleta del dimoni (1874), Una sògra de castañola (1875), Lo Pati de Peixcaors (1884), etc.

Rafael maría LiernContinuen en este temps produint teatre valencià alguns autors que havien iniciat la seua llabor anteriorment. Aixina, Lladró Mallí (La boba i el embobat, 1872; El titot de Nadal, 1875; Un tio sense nebots, 1875, etc.), Rafael María Liern (Un rato en l´hort del Santísim, 1861; La flor del cami del Grau, 1862; ¡¡Carracuca!!, 1878; El que fuig de Deu…, 1874, etc.). I fins i tot el pioner Bernat i Baldoví en Pascualo i Visanteta o El tribunal de Favara (1861), que és honesta versió d’una desenfadada i irrepresentable peça que va donar a l’estampa en 1845; Batiste Moscatell (1862), etc.

Un atre autor que, havent començat la seua producció abans que Escalante, s’integra per dret propi en el grup dels «clàssics» és Francisco Palanca i Roca, que dona a l’escena obres que varen quedar de repertori, com la comèdia en tres actes Tres roses en un pomell (1870), Toni Manena i Chuán de la Són (1872), Un parent de l´atre mon (1872) i, entre unes atres, els drames en tres actes Decrets de la Providència (1878) i Lo guardiá de capugins (1878).

Joaquín Balader Sanchís (1828-1898) és un atre dels autors bàsics d’este periodo, en obres que varen sobreviure a la seua época, com Al sa i al pla (1862), Eixarop de llarga vida (1862), Les beseroles de l´amor (1874), Els besons de Sedaví (1875) i moltes més, aixina com alguns milacres.

Junt a Escalante, Balader i Palanca i Roca cal situar a «José Ovara», pseudónimo de José Mamano Piquer (1827-1881), autor, entre atres obres, de Fuchint de les bombes (1878) (en colaboració en Escalante i Balader), Un aprenent de lleti (1877), Per tres pésetes i micha (1877), Bous de mort (1878), El tio Serol (1882), etc.

Compartixen en els anteriors els primers llocs en l’escena valenciana de l’época atres escritors. Aixina, Antonio Roig i Overa (1844-1898), al que es deuen Els bañs de les barraquetes (1871), Un chuche munisipal (1878), El tonto del panerot (1879), Tres abelles de colmena (1882), El tesor dels Chermanells (1884), etc.

Igualment José García Capella (1840-1902) dona a l’escena moltes obres, entre les que es destaquen L´alcalde de Meliana (1871), Un casique a redolons (1872), La veu de la consiensia (1872), No és la sort pa qui la busca (1874), Cada ovella en sa parella (1891), etcétera.

També és de senyalar Manuel Milles Casanoves (1845-1914), en Sota, caball y rei (1878), Ni rei, ni caball, ni sota (1874), Retrats al viu (1884), Cascarrabies (1888), etc.

O José Campos Mart, autor de Un flamenco de Alboraya (1885), Un granerer en casaca (1887), Un casament del dimoni (1894), etc.

Són molt numerosos els autors de teatre valencià en este periodo en producció menor que els mencionats anteriorment. Entre ells cal citar a Francisco de Paula Hortes, Juan Bautista Burguet, José María Fambuena, Estanislao Máñez, Francisco Bellido, Eduardo Perla, Francisco Barber, José Merelo Casademunt, Rafael Bolúmar, Rafael Torróme, etc.

7_SIMARRO

Vicente Boix Ricarte

També se seguix cultivant el gènero dels milacres per alguns dels autors ya mencionats, aixina com per uns atres que casi exclusivament produïxen obres d’esta classe, com l’historiador i poeta Vicente Boix Ricarte, Joaquín Badía Adell, Vicente Chervás, Rafael Ramírez Torrent i uns atres.

UN TEMPS DE TRANSICIÓ (1895-1916)

Durant els vint anys d’este temps —fi i començ de sigles— descendix la producció teatral valenciana, i en aquells finalisen la seua producció dramàtica alguns autors que varen començar en l’época anterior i comencen la seua llabor uns atres que s’integraran en la numerosa promoció següent.

Per una part es troben alguns clàssics i uns atres que podem considerar com els seus epígons, mentres que per una atra inicien varis autors jóvens les seues tasques dramàtiques. Aixina veem Campos Marté, en El gallet de Favara (1896); a García Capella, en El femater de la casa (1899); a Milles Casanoves, en El tir per la culata (1909), i a Merelo Casademunt, en ¡Un talent de carabasa! i Visantet el latos, abdós de 1910, en que tots ells finalicen la seua llabor dramàtica desenrollada principalment en el periode anterior.

Com continuadors de la generació dramàtica anterior es destaquen Juan Colom Sales (1852-1917) i Eduardo Escalante Lleig (1854-1921). Abdós varen iniciar la seua llabor en ple temps «clàssic» i la varen continuar en el següent. Recordem del primer, entre moltes atres, Talis cualis cum camalis (1872), El sant del agüelo (1881), El tio Cañaules (1909), ¡Peix d’ara viu! (1918), Chirigotes (1916), etc.

Parlant de Eduardo Escalante Lleig, va continuar en la llínea de son pare, el gran saineter Eduardo Escalante Matéu. Per cert que, a causa de que cap dels dos va firmar les seues obres en el seu segon llinage, molts catalogaors i bibliólegs confonen l’atribució de les obres d’abdós.

De Escalante (fill) cal citar, entre unes atres. Del porrat de Sent Antonio a les Torres de Serrana (1887), Valensia a la matiná (1888), Mil durs i tartaneta (1897), Marieta la estanquera (1898), etc. I va contribuir eficaçment al afianzament de la sarsuela valenciana; servixquen d’eixemples Quintos i reganchaors (1888), Les barraques (1899), El roder (1905), etc.

Vicente fe castell

Vicente Fe Castell

Hi ha també un grup d’escritors la llabor dramàtica dels quals es desenrolla dins d’este temps de transició. Entre ells poden citar-se Vicente Fe Castell (Portfolio de Valéncia, 1898; Les  viudes de la plaseta, Els festeros de la guasa o Catarrocha descuberta, 1900; Carmela la pentinaora, 1911, etc.), Antonio Palanca i Os (De la mort a la vida, 1898; Mala lluna, 1900), Francisco Vidal i Roig (1865-1928) (El Palleter, 1904; A Roma per tot, 1911, etc.), Pedro Chirivella Merseguer (¡Ahi va un casaor!, 1908 ; El gobemaor del pati, 1909 ; La mort a la gola, 1916, etc.), Bernardo Morales Sanmartín (La borda, 1911; La mare térra, 1916), José Ferrando López (Moli de vent, 1896; Les dos roses, 1901, etc.) i un nutrit número d’escritors en menor producció dramàtica.

Per últim, en este temps, que denominem de transició, inicien la seua aportació al teatre valencià uns autors que desenrollaran la seua llabor a lo llarc dels anys següents.

Maximiliano_Thous_1927

Maximiliano Thous Orts

Deuen ser destacats Maximiliano Thous Orts (1875-1947), en ¡De Carcaixent… i dolses! (1896), ¡Foch en l´era! (1899), La bella Codoñ (1918), etc.; «Pepe Angeles», nom artístic i lliterari de Pedro José Àngels i Luis (1871-1982), en Avans de la prosesó (1901), Cambiar d’estat (1910), Tònica la viuda (1918), etc.; Francisco Menges García (n. 1877), en Ineseta (1908), Per fer les cartes o Un ball en la Societat Teler (1906); Estanislao Alberola Serra (1861-1988), que havia estrenat en 1890 Un alcalde de monterilla, va donar a l’escena La pau del poble en 1901; Rafael Martí Orberá (1880-1968), en L´ombra del siprer (1910), L’ ase del poblé (1911), La elecsió (1911), etc. També en esta época comencen la seua llabor dramàtica dos autors importants en el periodo posterior: Fausto Hernández Casajuana (1888-1972), en Sireretes de pastor (1911), El carrero de la llanda (1914), etc. I José Peris Cela (m. 1960), que en Tres artistes de porche (1907) i Terres málaides (1911) inicia en esta época una carrera d’autor que li situarà en primera llínea en els periodos posteriors.

teatro-talia

Teatre Talía abans cridat la Casa dels Obrers de Sant Vicente Ferrer. Es va construir en l’any 1927

ELS VINT ANYS FELIÇOS

Les dos décades que comprenen els anys que van de 1916 a 1936 representen l’época de  major activitat dramàtica valenciana. És el periode en que hi ha més i més prolífics autors, aixina com més locals dedicats al cultiu del teatre vernàcul. Ocupa el primer lloc en este periodo José Peris Celda (m. 1960), la llabor del qual, formada per més de huitanta títuls, es desenrolla principalment en estos vint anys, encara que haguera segut iniciada, com ya hem dit, en l’época anterior i encara done a l’escena algunes obres en els últims lustres.

Dins de la seua extensa producció podrien citar-se a guisa de eixemples: Sels de novensá (1917), Sal de la figuera (1917), Per la fam d´heretar (1918), Nelo Bacora (1918),  L’esmeralda llevantina (1918), Lo que val un bes (1919), El dolor de fer be (1921),  Més allà de la lley (1927),  Rialles del valer (1928), Cuant elles volen (1981),  Front a la vida (1931), Voler sense voler (1932), etc. També va cultivar el gènero musical de les revistes: Así Arrós en fesols y naps, Así no quedem ni ú (1918), ¿Volem llum? o Valensia a fosques (1918), Cacaus i tramusos (1927), Salpicó d’anguiles (1931), etc. Igualment va estrenar alguns milacres.

Seguix a Peris Cela en cabal dramàtic Francisco Barchino Pérez (m. 1955), que en més de xixanta títuls ompli també este periodo i fins i tot estrena algunes obres en els posteriors. Entre les seues obres figuren: Colombaire de profit (1917), ¡Qui de fadrí no la corre! (1918), ¡No hiá un marit fidel! (1919), Els badalls de la fam (1921), La barraqueta del Nano (1921), Terra fangosa (1924), La caragolá de Chimo (1925), La clavellinera del barri (1930), El cuquet del cariño (1931), etc. També va donar a l’escena obres musicals, com Les amoroses (1927), A la lluna de Valensia (1924), ¡La caraba! (1926), Les formes de la sabatera (1928), Els Leandros (1928), etc.

Va despuix dels anteriors en fecunditat dramàtica José María Juan García, en més de cinquanta obres en el seu haver. Servixquen d’eixemples: ¡Che, quin lio! (1916), A Nadal… coques (1918), L’amo del poble (1924), Carabasa m’han donat (1925), Les glándules de mono (1926), Cuan l’amor és de veres (1934), etc. També, com els anteriors, cultiva el gènero musical en ¡Chòfer, a Novetats! (1925), Colometa (1927), Canut i Canutet (1938), El rey Pepet (1935), etc.

hernandez_casajuana_faust

Fausto Hernández Casajuana

Completen el quintet d’autors més fecundos d’este cicle dos noms que varen començar les seues activitats dramàtiques en l’época anterior: Fausto Hernández Casajuana i Rafael Gayano Lludi.

Al primer pertanyen: Capitulé Tónico (1917), La dona fa la casa (1925), La flor del voler (1927), El sol de la Bolsería (1931), La vista cansa de Mary Hetta (1931), etc. Notable èxit varen conseguir algunes obres musicals, escrites en colaboració en Maximiliano Thous Orts: Ama, ¿hi ha foc? (1920), A la vora del riu, mare… (1919), M’he deixat les espardeñes (1921), Mare, no li hu diga al pare (1922) i unes atres.

I de Gayano Lluch poden citar-se en este periodo: Visites de l’atre mon (1917), ¡Agarrat, que ve la curva! (1920), ¡Ya tenim casa! (1921), ¡Arruixa, que plou! (1927), La meua dona no és meua (1932), etc. Sobre obres musicals cal mencionar, entre unes atres, Chagants y nanos (1926), La Font de l’Amor (1927), Els Reixos dels pobres (1927), etc.

Pròxim en producció als anteriors es troba Francisco Comes García, que va iniciar les seues tasques teatrals en el periodo anterior, pero que és en este on desenrolla major activitat. Vegen-se alguns títuls: L´espirit de ma cuña (1917), Lili la volantinera (1918), ¿Ahón està la meua dona? (1920), U que ve l´atre mon (1922), Churament sagrat (1926), La constitusió en ma casa (1932), etcétera.

En producció quantitativa similar, més de trenta títuls, trobem a Felipe Meliá Bernabéu, Vicente Vidal Corella, Vicente Montesinos Palomares i Jesús Morante Borres. He ací algunes de les seues obres:

De Felipe Meliá: Un meche improvisat (1921), Els fills d´els vells (1926), Lo que no torna (1927), Al pas del Nasareno (1928), El ambient (1931), Lo més gran (1932), La filla de la portera (1934), etcétera.

De Vidal Corella: Amor i vaselina (1918), El penitent (1919), Resialles del visi (1921), Lo que val un tros de pa (1927), etc. I algunes obres musicals, com a D’aquella Valensia… ya no queda res (1928) o Valensia a la moda (1931).

De Montesino Palomares: El mestre de bandurria (1916), Les desdiches del Tenorio (1917), Un Belmonte d’ocasió (1918), ¿I dihuen que´l peix és car? (1926), Si vols ser Papa… (1927), etc.

I de Morante Borres: Animetes santes (1928), ¡La va cansó de la vida! (1926), Violetes d’amor (1928), El mestre d’escola (1930), L’home, la dona i els fills (1932), etc.

Entre els numerosos autors que escriuen teatre valencià en estos decenis encara poden senyalar-se com destacats: José María Garrido, Alfredo Sendín Galiana, Vicente Marco Rivas, Eduardo Buil Navarro, Enrique Beltrán Royo, Francisco Mingues Llorca, Luis Juan Alcaraz, José María de la Torre Covarrubias, Arturo Casinos Moltó, Luis Martí Alegre (1901-1972), José María Beltrán Pérez, Miguel Tallada, Antonio Virosque Samper (m. 1980), etc. Sense oblidar a atres escritors importants que, procedents del periodo anterior, terminen la seua llabor en estes décades: Rafael Martín Orberá (Els tres nóvios de Toneta, 1925; Bodes d’or en l´horta, 1927; Honra entre llengües, 1927; Amparo, 1931; Rondalla de rondalles, 1934; Pobres millonaris, 1936, etc.).

pepe angeles (2)

“Pepe Angeles”

Estanislao Alberola Serra (Terres secanes, 1924; Trosos de vida, 1924; Cansonera valensiana, 1928; La demaná de la nóvia, 1927; Ans que tot, mare, 1928; Al que´s burla…, 1929, etc.).

Maximiliano Thous Orts (El poblé canta, 1925; La cúa de la rabosa, 1931; El dragó del Patriarca, 1931; L’últim lleó, 1932, etcétera).

I «Pepe Angeles» (El consell de ma muller, 1926; Al treballaor, faena, 1926; ¡Ya soc pare, ya soc pare!, 1927; Un mal pensament, 1930, etc.).

EL COLAPSE INEVITABLE (1936-1945)

Peris Celda-PepicoNaturalment, la guerra espanyola (1936-1939) va supondre un tall en les activitats dramàtiques valencianes. Encara en 1936, per l’impuls procedent del periodo anterior, es varen estrenar algunes obres, com José Maria de la O, de Vicente Vidal Corella i Alberto A. Cambó; Gavina de port i Els hereus del tio Pere o A que te muigues no espere, de Miguel Tallada i José María de la Torre; La Belladona, de Fausto Hernández Casajuana; Els papirusas, d’Alfredo Sendín Galiana; Cap i cúa i Cap amunt anem, de José Peris Celda; Válensia a palpes i Els fills dels pobres, de Francisco Barchino; Dos paraules no més, L´agüelo i el gafarró i Avant, sempre avant, de Julián Ribas Arambul; El vehinat i Estampes sainetesques, de Luis Martí Alegre, i algunes poques obres més.

En el bieni 1937-1939, molt esporàdicament s’estrenen obres valencianes. Aixina: El diputat per Vila-Robell, de Julián Ribas Arambul, o Cosquerelles y Casos y Coses o Ni són tots els que estan…, de José Peris Celda.

De 1940 a 1945 solament s’estrenen varis milacres, gènero al que contribuïxen Ricardo Garrido Juan, Vicente Montesinos Palomares, Manuel Sánchez Navarréte i algun atre autor.

Captura de pantalla (238)

Teatre Alkazar, la seua grafia original era Teatre Alcázar, carrer General San Martí. Ca 1932

LA RECUPERACIÓ (1946-1970)

A partir de 1946 les circumstàncies permeten que es recomence l’activitat dramàtica valenciana, i tornen a la palestra autors veterans, com José Peris Celda (Vosté és mon pare, 1950, i La Valensia de hui, 1954), Francisco Barchino (La cotorra del Mercat, 1946, i La cría de la cotorra, 1947), Fausto Hernández Casajuana (Nóvios a la plancha, 1946; Enredro de cacherulos, 1947; El mas de Masiá, 1962, i Bomba va, 1968), Jesús Morante Borres (L’alcalde de Favara o Encá hi han moros en Valéncia, 1947; ¡La rebomba atòmica!, 1950; La muntanya d’or, 1951; Bandera de pau, 1954, etc.) José María Juan García (El pato de l´Albufera, 1947; El roser encantat i La tómbola, abdós de 1955, en colaboració en Juan A. Muñoz, etc.), Alfredo Sendín Galiana (L´hort embruixat, 1951; Si en vols més, pera el cabás, 1968, i algunes més en colaboració en atres autors), Luis Martí Alegre (El rellonche de l´Achumtament, 1946; La Plaça Redona, 1952; Els farols, 1958, etc.), Enrique Beltrán Royo (Sayons i granaeros, 1948, i vàries en colaboració en atres autors), Vicente Vidal Corella (Caldo de gallina, 1951, i Yo soc el mataor, 1951), José María de la Torre (El pobret agüelo, 1947; Histories d’una escaleta, 1952, i ; ¡Pos si que va l´aqueta!, 1958).

Junt a esta generació d’autors procedents de l’anterior periode sorgix una promoció nova de jóvens escritors que omplin les décades més recents. Entre ells podrien destacar-se els següents:

Enrique Albí Hernández, en Amor i sacrifisi (1958), La mare té rao (1959), Les quatre flors (1959), Coses valensianes (1960), Parlen les flors (1962), etc.

Juan López Cátala, en Aixina és la vida (1961); ¡Hasta may! (1969) i atres vàries en colaboració en diferents autors.

Arturo Moliner Valls, en Els dichosos platillos (1951), Lo qu’el fum s’emporta (1958), Amor i creílles o El nóvio de la meua nóvia (1955), L’ou de Colón (1956), etc.

José María Beltrán Pérez, en De bona raça (1952), ¡Eixa dona és ton pare! (1958), Matrimoni sense dona (1954), S’ha perdut una nóvia (1957), Un deshonrat en molta honra (1962), etc.

Marzal Barbera, en El Consell de les Aigües (1960), Crit de festa (1964), Qu’és fa tard (1964), etc.

Germán Marco Ripollés, en Fes be (1961), Del atre mon vindrán (1968), etc.

Juan Antonio Muñoz Sáez, en La dolsor d’una llágrina (1952), El nóvio de ma sogra (1954), Valéncia plora (1957), etc.

José Gregori Climent, en La sort no és pa qui la busca (1947), ¡Carn vella! (1950), Les dos mentires (1958), etc.

Arturo Casinos Guillem, en ¡A eixe el case yo! (1951), En un vago de tersera (1958), El nebot de mon tio (1954), etc.

Rafael Ibáñez Yillagrasa, en Cásat, cásat i vorás (1955); ¡Un marit al preu que siga! (1955), Dos com una cabra (1957), etc.

Als noms anteriors podrien afegir-se els de José Martínez Rodrigo, J. Alarte Querol, Vicente Novella Sansano, Joaquín Saura Fenollosa, Carmelo Vicent Suria, Rafael Manzano Máñez, José María Jorge Coll, etc.

Un gènero dramàtic menor, que en époques anteriors va tindre aparicions esporàdiques, és el apropósit, escrit en motiu de circumstàncies o festes especials; pero és en estos últims decenis quan ha alcançat un cultiu més intens.

S’han senyalat com a fàcils autors de apropósits Marzal Barbera, Jorge Coll, García Pastor, Martínez Coll, Manzano, Albí Hernández i fins a una trentena més, entre ells escritors destacats d’un teatre de major contingut dramàtic.

També en esta época última s’ha continuat escrivint milacres, gènero en el que l’autor més especialisat ha segut Manuel Sánchez Navarrete.

Antonio Ruiz negre

Antonio Ruiz Negre

També devem incloure al periodiste i dramaturc Antonio Ruíz Negre, creador de la Taula Valenciana d´Autors Teatrals i membre de la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana. La seua obra lliterària va ser molt extensa des de la comèdia al drama, passant per l’intriga, la série negra, o el café-teatre: (Tres comedies curtes (I): A mi No; Navellos, 18; L´Hostal del Llorrer) 1992; (Tres comedies curtes (II): La Foto; Que estem esperan-la; Paella de marisc) 1994; (Blanc de negre) 1995; (¡Quina familia!) 2001; (Trilogía de la coentor. La Foto; Felisa; Benibufit) 2003.

 

Captura de pantalla (236)

Ubicació del Saló i/o Teatre Novedades, en el carrer Barques nº 9. Despuix de la seua desaparició va ser la sèu de la famosa papelería valenciana Sena & Alós

CONCLUSIONS

La lliteratura dramàtica de Valéncia és de contingut i  difusió  «casera», la qual cosa no obsta per a que, dins d’eixe caràcter, tinga autors d’un estimable nivell lliterari, com Rafael Martí Orberá, Bernardo Morales Sanmartín i alguns poetes que també varen cultivar el gènere dramàtic. Pero la gran massa del teatre valencià té un marcat sagell popular, tant per les característiques dels autors com del públic al que principalment anava dirigit aquell.

En llengua vernàcula apareixen drames, comèdies, saínets, joguets còmics, farses, apropósits, sarsuela, revistes, etc. És a dir, que tots els gèneres i subgéneres dramàtics han tingut representació en el teatre valencià. Abunden els drames i comèdies en “dos i en tres actes”, la major part d’eixe teatre ho formen peces en u solament, generalment  còmiques.

L’especial caràcter de la majoria de les obres es reflectix en la seua temàtica i en el seu llenguage. Per un costat, és exponent de tipos i costums de Valéncia, sàtira social, comentari a acontenyiments d’actualitat, etc. Encara que no falten obres de més ambiciós propòsit o d’impuls poètic, pero sempre arrelats en la problemàtica valenciana més sensible a l’espectador.

Eixa producció dramàtica va tindre la seua realisació en els escenaris. Durant el periodo «clàssic», els teatres que varen cultivar en prou assiduïtat les obres valencianes varen ser el de la Princesa (que durant les dos repúbliques va rebre el nom de «Llibertat»), el Principal i el de Ruzafa, havent anys que en els tres va haver representacions en llengua valenciana. Junt ad ells, esporàdicament, es trobaven el Teatre-circ Español, el Circ Colón i el Teatre Apolo.

Eixos mateixos teatres, desapareguts els circs, varen seguir representant obres valencianes en el periode de 1896 a 1916. Pero és llògicament entre els anys 1916 i 1936 quan aumenten els escenaris dedicats al teatre valencià.

Per la seua duració i ininterrompuda continuïtat ocupa el primer lloc el Saló Novedades, que actua durant tot el periodo. Ad este cal afegir els quatre teatres citats al principi, pero, sobretot, a uns atres que varen sorgir a la calor de l’entusiasme pel teatre valencià: Moderno, Alkázar, Regional, Nostre Teatre, aixina com el Teatre-circ Regües i entitats no comercials, entre elles la Societat Coral El Micalet o el tradicional Lo Rat Penat, els escenaris del qual mantenien també temporades teatrals.

En recomençar-se en 1946 les activitats dramàtiques en valencià, varen seguir cultivant-les de tant en tant els teatres Principal i Ruzafa, i en major assiduïtat, Alkázar, Talía, Serrano, Casa dels Obrers, Patronat de la Joventut Obrera, etc.

Les estrenes d’obres en llengua valenciana no eren exclusius dels teatres de la capital. També els va haver en Alacant, Alacuas, Albaida, Alberic, Alcoy, Alcudia de Carlet, Aldaya, Algemesi, Alzira, Benaguacil, Benicarló, Benifayo, Bétera, Burjassot, Burriana, Carcér, Castelló, Cullera, Chella, Chirivella, Denia, Gandia, Godella, Játiva, Llíria, Moncada, Parcent, Paterna, Picanya, Puzol, Rafelguaraf, Ribarroja, Sagunt, Sollana, Sueca, Villareal i Vinaròs.

Obres estrenades en els teatres de Burjassot:

Manuel Urribary (Teniente Robert) El dedalet de l´amor i ¡Eh! Chiqueta…, abdós en el Teatre Pinazo, giner 1929. Sempre manen les dones i Un nóvio per dèu quinsets en el Teatre Círculo Católico, giner 1929 i 17 de febrer de 1929.

Ricardo Floch, Chics aplicats (obra per a chiquets), un acte, Teatre Círculo Católico, 8 de juliol de 1932.

Vicente Salelles Varó (Visálvaro) En molts matrimonis…sòl intervindre el dimoni, comèdia, Teatre Pinazo, 28 d’octubre de 1932. Vaig trovar un àngel, comèdia, Teatre Pinazo, 20 de novembre de 1932. Lo que resòl un mati, comèdia en colaboració en Vicente Tomás Sánchez, Teatre Pinazo, 27 de dicembre de 1932.

Fausto Hernández Casajuana, Los Reyes vagos, apropósit en un acte, Gran Café Bar Los Silos, 1945.

Enrique Albí Hernández, El crit del Palleter, apropósit en un acte. Teatre Parque Fallero, 29 d’agost de 1959.

En l’interpretació de les obres valencianes es varen distinguir els actors Ascensio Mora i Manuel Lloréns, en el periodo «clàssic», i en temps següents, Francisco Menges, Juan Colom, Pepe Angeles, Manolo Taberner, Vicente Broseta, Pepe Alba, Julio Espí, Abelardo Merlo, etc., aixina com les actrius Amalia Mondéjar i la senyora Clement, entre unes atres, en époques distintes. Alguns actors varen ser també autors dramàtics, com a Mora, Menges, Colom, Angeles, Broseta, Alba, Espí, etc.

(EsquerraAbelardo Merlo Bort, (Centrecartell publicitari del Teatre Principal, anunciant l’estrena de l’obra Pascualo y Visanteta o El tribunal de Fabara, de José Bernat y Baldoví, el 24 de març de 1858. Actriu protagonista Amalia Mondéjar, (Dreta) Pepe Alba.

Javier Martínez Santamaría

   Corrector Jesús Moya Casado

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Transcripció lliure de l’artícul “Un siglo de teatro valenciano. Materiales para su estudio”, publicat per la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tomo LXXVII,l. Madrid, giner-juny 1974, pp 150-167. Autors: Severino Guastavino Robba i Guillermo Guastavino Gallent.

Biblografía:

Silvestre, Ò. P. (2005). Pepe Alba (1885-1951): dies i obres d´ un actor d´ estrena. Braçal: revista del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, (31), 235-260.

Viadel, E. M. La Vida Escénica en la Ciudad de Valencia: Temporada 1972-1973.

Anuncios

Libro de Alabanças de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana i valenciana

Etiquetas

, , , , , , , ,

Compilado por Martín de Viziana i Consagrado al ilustre senado
de la inclyta y coronada ciudad de Valencia.

1

Portada de la edición de 1574

Corría el año de Nuestro Señor de 1574, concretamente el 27 Kalendas de Octubre en la imprenta de Joan Navarro de Valencia finalizó la encuadernación del códice titulado: “Libro de Alabanças de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana i valenciana” de Rafael Martí de Viciana.

En el códice nos relata una justa graciosa que tuvo lugar en Roma ante “el Papa Alejandro VI (Rodrigo de Borja, natural de Valencia) sobre la pretensión de mejorar, y bien hablar la Lengua, y aun pretender que su Lengua fuera mejor que otra”, entre cuatro embajadores destinados en la Sede Apostólica. El embajador Español llamado Garcilaso, el Portugués D. Rodrigo de Castro, el de Francia y el de La Toscana. La justa se acordó el día de San Juan (23 de junio) de 1498 a celebrar el día de San Pedro (29 de junio) en la Sala del Sacro Palacio.

Viciano nos ilustra con las siguientes palabras:

Bien sentía el Beatífico Pontífice en su corazón por ser valenciano, como no habia quien tornase por la Lengua Valenciana. Y aunque en Roma á la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz, y Loris, todos Valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder por la Lengua Valenciana, dexándolo para cuando á la Nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho, pues le quedaba la puerta abierta para entrar en el juicio. Y pues hasta en esta Era no se ha respondido, y por mi suerte, y ventura me cabe el responder, en esta manera diré lo que se sigue:

La Noble Ciudad de Valencia á veinte y ocho de Setiembre, año de mil y doscientos y treinta y ocho, fue presa, y entrada por el venturoso Rey Don Jayme, y poblada de nueva gente Christiana, con diversas, y no bien entendidas Lenguas, porque habia Italianos, Franceses, Alemanes, Catalanes, Aragoneses, Navarros, Vizcainos, y Castellanos: y porque cada cual hablaba su Lengua, habia en la Ciudad otra confusión que en Babel. Empero, como el Rey, y los de su Casa, y Corte, y muchos de sus vassallos, hablaban Lengua de Provenza, y de dimos, aquella como á mas común prevalesció; pero no sin grande mixtura de otras Lenguas, y toda en junto fue nombrada Lengua Lemosina, con la cual tenemos escripto el libro de las Leyes Forales del Reino, y las Obras de Ausias March, y muchos otros excelentes libros, que nos dan testimonio de aquella primera Lengua. Y como el suelo de esta Ciudad, hora sea por el Clima, Planeta, Signo, Vientos, Aguas, mantenimientos, ó por alguna secreta influencia, tenga gracia incógnita, y sobrenatural, tanto que todas las cosas humanas, y plantas produce con grande perfección, primor y delicadeza. Y mas ha concedido Dios á Valencia una Lengua polida, dulce, y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos, y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio á vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre… Esta Lengua, se sirve de la e, que es segunda vocal, y de la s, que son las mas dulces del alphaheto; y es consideración muy principal para la perfección de la Lengua, que sea dulce y no áspera. Passaron algunos años y ya los moradores de la ciudad fueron naturales, nascidos, y criados en este suelo que diximos, y con su juicio muy claro, y de grande vivacidad, con discreta corrección borraron y apartaron de su Lengua todos aquellos vocablos bárbaros, toscos, impertinentes, y squinçar, gos, brecar, disminuir, y otros muchos en gran número. De la Latina tomaron todos los otros vocablos para hacer, que la Lengua Valenciana fuesse muy copiosa, y tuviesse proprio nombre á cada cosa por rara que fuesse… Tiene la Lengua Valenciana, que á cada cosa tiene proprio término sin buscarle de nuevo, porque acójese á su madre la Lengua Latina, la cual, como á buena madre, rica, y copiosíssima de proprios términos, siempre y cuando los pide los dá, y así jamás está falta de palabras. De ahí se sigue, que para hablar, ni ha de titubear, ni usar de similitúdines, ni circunloquios, ni usar de pasiva, ni de activa, ni añadir al nombre un verbo por el lado, ni para hinchir la voz añadir sílaba en los vocablos por hacer largo, y pomposo razonamiento, según vemos lo hacen otras Lenguas. Otrosí, tiene la Lengua Valenciana ella sola esta gracia, que si un Valenciano comunica con alguna Lengua estraña, dentro breves dias la habla como si fuese natural, y criado en ella: y si acaso algún estraño viene á vivir, y morar en Valencia, por mucho que more, y se trabaje hablar la Lengua Valenciana, en su vida no hablará perfectamente, porque groseros, y formaron una Lengua comun para todo el Vecino, con la cual hablaron, y hablan de presente. Esta Lengua formaron de lo mejor que habia en la Limosina; y por lo que les faltaba recorrieron á las tres Lenguas mas exelentes de todas las del mundo, segun antes hemos probado. De la Hebrea tomaron sac, recamar, tou, petit, sapha, de gom á gom, y muchos otros vocablos en gran número. Otro si tomaron de la Griega bastax, tapi, mostacho, assomar, golf, colp, geneca, cis, á cada paso tropieza en su materna Lengua; y esto viene que el Valenciano tiene aguda, y penetrativa Lengua, y pronuncia muy claro, porque se ayuda de los dientes, y labios en su habla, y concibe con facilidad la Lengua estraña:… Es en fin la Lengua Valenciana de condición de doncellas virtuosas, que aunque sean vistas no se dexan tocar: pues no es poca esta excelencia que pueda entrar á doquiera, y que defienda la fortaleza de su Lengua… y para con todos la Lengua Valenciana grandemente conviene, por ser ella breve, y compendiosa, de tal manera, que hora por hora, ó hoja por hoja de escriptura, dará mas sentencia, y bien cortada, y ganará el cuarto de las palabras habladas, ó escriptas con la Lengua Castellana: de manera, que el que largo habla, en balde se trabaja, pues con pocas palabras puede concluir su oracion; y con esta brevedad, no faltando á la sentencia, dá mas gusto á los auditores.

No entendemos por lo que habemos escripto, ni escribiremos, perjudicar á la elocuencia de Garcilasso, y millares de Castellanos que tienen lo mismo: empero los Valencianos, comparando al Orador, los Cantores, y Representadores de Comedias, y de otros juegos, dicen, que la gracia, donaire, y sentido consiste en el agente, porque cual es el órgano, tal es el tono; porque muy claro está, que una misma canción puesta en una buena voz, y diestra, ó en una voz desabrida, y sin destreza, será oir la una del Paraiso, y la otra del Infierno: esso mismo consiste en lodo lo demás. Y por lo que está dicho, decimos, que si de una Ciudad de Castilla del tamaño que es la Ciudad de Valencia, se escogiese un Varón muy sabio, y elocuente, y otro de Valencia, y estos cada cual por sí orasse por tiempo de una hora delante personas neutrales, prudentes y doctas, allí se probaria, vería la gracia, ingenio, y lengua copiosa, bien cortada, pronunciada, y compendiosa cuál de las dos llevaria la ventaja. En esto perdone Castilla si la Lengua Valenciana defiende su partido, porque escripto está: Mi honor no le daré á otro… como testifica Antonio de Nebrissa, natural Castellano en su Diccionario, á la relación del cual la Lengua Valenciana estará, y por ella probará que participa mas de la Lengua Latina, que la Castellana en muchos millares de términos y vocablos. Primeramente la Lengua Valenciana concede, por ser verdad, que la Lengua Latina, Valenciana, y Castellana, concuerdan en las dicciones de, justicia, misericordia, prudencia, sapiença, y otras muchas semejantes…

…La Lengua Valenciana ha probado con todo cumplimiento, que la Lengua Latina es muy universal por todo el mundo, y de aquella muchas otras Lenguas han tomado gran número de vocablos; y que la Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua Latina por derecha línea y propagación. Y que la Lengua Castellana procede de madre bastarda, por ser compuesta de la Romana Latina, que fue Latin corrompido; y en la venida de Roma á Castilla mas se corrompió. Y si toda vez pretende tener vocablos latinos, viniente por tercera Lengua, entre las dos, lo que en la Lengua Valenciana no hay medio alguno, porque beve en el nacimiento de la fuente Latina; y assi es mas propria Latina, y copiosíssima de proprios vocablos á cualquier cosa por rara, y peregrina que le venga á la memoria. Y por consiguiente es mejor, y mas aventajada que las otras Lenguas de la Latina en baxo Por tanto suplica á la Lengua Hebrea, Princesa de las Lenguas, que provea en su favor, dándole por asiento en la primera grada á los pies de su madre legítima Lengua Latina, anteponiéndola por singular precedencia á todas las otras Lenguas que pretenden tener parte de la Lengua Latina…”.

 

Portada de la edición de 1765 y cubierta de la de 1877

Original – descarga: http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1003223&posicion=1&registrardownload=1

Edición de 1765 – descarga: http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1002074&posicion=1&registrardownload=1

Edición de 1877 – descarga: http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1002073&posicion=1&registrardownload=1

Nota de los redactores:

Los tiempos cambian y los complejos persisten, unos se comportan como “Mansos” subyugados por las actuales élites medievales catalanas; bien regados de dádivas espurias y los otros como, “Lacayos” por un puesto en la próxima lista electoral, incapaces de defender sus ¿convicciones? en pos de la “Armonia Celestial”, o de la tan manida, recurrente y  acomplejada “”Convivencia Ciudadana””.

¡¡Abultada y onerosa dinarada cobran algunos ante tamaña traición!! y ¡¡Paupérrima y liviana faltriquera cobran los otros por la grandeza de su traición!! Éste es el costo a pagar por nuestra  mediocridad, pasividad y sumisión… ¡¡Nuestra desaparición como pueblo!!

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Familia Crespo, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials (II)

Etiquetas

, , , , , , , , ,

 

Izquierda: Conchín y Manolo,  novios a finales de los años 50 principio de los 60. Derecha: Manolo, Conchín y Concha (Madre de Conchín) en la carnicería de esta última. Archivo Francisco José Crespo Villalba

En las postrimerías primaverales de 1961, concretamente el 15 de junio, Manuel Crespo Soler contrajo matrimonio en la iglesia San Juan de Ribera de Burjassot,  con Concha Villalba Company, “Conchín la carnissera”, o  “Chinín”, como él la llamó hasta el último día. Tuvieron cuatro hijos: Manuel Benito, Inmaculada, María José y Francisco José. Cincuenta años después en la misma iglesia, celebró sus Bodas de Oro (2011) acompañado por su familia al completo y numerosos amigos.

 

Izquierda: Conchín y Manolo en Los Silos, meses antes de casarse. Derecha: Novios en  “El Parque Fallero”, a día de hoy el Colegio Juan XXIII. Archivo Francisco José Crespo Villalba

Conchín Villalba Company oriunda de Torrent (Valencia), se estableció junto a su familia en Burjassot (1949). Madre e hija regentaron dos “casquerías”[12], una en la calle Independencia nº 10 y otra en Ausias March, 22. A partir de 1951 la familia inauguró una carnicería en Ausias March nº 31, hasta 1977; con una amplia clientela de Burjassot y Godella. En 1977 la carnicería se trasladó al nº 11 de la misma calle hasta su cierre definitivo (2002).

Imagen 4

Manolo fue una persona afable, cariñosa, muy hogareña, también bromista con un sentido del humor muy peculiar. No fue ambicioso, ni deseó protagonismo alguno. Hombre sencillo, muy de su pueblo, con costumbres  tradicionales; de esas que se pierden poco a poco o se han perdido definitivamente. Nunca le llamaron la atención los lujos ni aparentar aquello que no era. Iba a todas partes andando, en el trenet,  en bicicleta o motocicleta ¡¡aunque parezca increíble!! No tenía carnet de conducir. (Clavario de San Roque (Burjassot) en 1966. Archivo Francisco José Crespo Villalba).

 

En 1991 construyó su última chimenea industrial. En aquellos años la edificación de este tipo de chimeneas estaba completamente en desuso y obsoletas, convirtiéndose en testigos arquitectónicos mudos del desarrollo industrial nacional. El ayuntamiento de Onda (Castelló) decidió construir una chimenea, como monumento y/o homenaje a la industria azulejera local en un parque de la localidad. La constructora encargada de la obra no contaba con ningún especialista en la materia y sus arquitectos no tenían los conocimientos necesarios para afrontar el proyecto.

No sabemos cómo contactaron con Manolo Crespo;  uno de los pocos capaz de construir una chimenea industrial en el reino de Valencia a finales del siglo XX. Aceptó el reto con la ilusión de un niño y la responsabilidad de un  gran  profesional.  En el parque “La Panderola” de Onda, la chimenea apunta al cielo reivindicando su oficio.

Sus contribuciones en la construcción industrial de chimeneas han sido objeto de estudio por arquitectos contemporáneos como parte del legado de los “Maestros Albañiles” del reino de Valencia. En enero de 2012 recibió la visita de una arquitecta, recabando información para su tesis doctoral. A partir de ese momento su labor y memoria es reivindicada en numerosas ponencias, charlas, coloquios, y congresos referentes de su especialidad.

Imagen 6

Construyendo la chimenea en Onda (1991).
Archivo Francisco José Crespo Villalba

Tesis doctoral de López Patiño, M. (2013). Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y Sureste español. Influencia sobre otros territorios. Estudio y análisis de las tipologías constructivas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 362-365.

tesis 1tesis 2tesis 4tesis 5tesis 6tesis 7

Imagen 7 (2)

Manuel Crespo Soler. Archivo Francisco José Crespo Villalba

Manuel Crespo fue un gran seguidor del Burjassot C. F. (decano del fútbol valenciano), socio-abonado durante muchos años. Durante la época en la que el Burjasot jugaba en el campo del Bassot, acudía con toda su familia a un pequeño palco reservado. Le gustaba cenar en el estadio mientras se disputaban los partidos a última hora de la tarde. Una vez desaparecido el antiguo campo de fútbol, solía ir al nuevo campo de Los Silos con su cuñado Miguel o alguno de sus dos hijos. No se perdía un partido del equipo como local y en muchas ocasiones se desplazaba a verlos como visitante. Tal fue su afición que el día de su 80 cumpleaños su familia le regaló una camiseta con su nombre y el número de su estrenada edad impreso en la espalda.

Durante sus últimos años, su tiempo lo dedicó a estar pendiente de los suyos, fue una etapa de gran serenidad y la más feliz de su vida. Sus hijos lo eran todo para él. Sus sobrinos también eran parte de su vida y veía con satisfacción los logros conseguidos por su descendencia. Los más pequeños de la familia -sus nietos Cristina, Marta y Alberto-, su debilidad. En su tiempo libre, una vez jubilado, tenía como pasatiempo,  coleccionar objetos antiguos, e inició su andadura poética. Nos legó el cuaderno donde escribía las poesías, en “valenciano burjasotense”, el que había hablado desde que los niños empiezan a hablar; el español lo aprendió en la escuela. Son poemas de aficionado, llenos de sentimiento, sobre todo de miedo a la soledad. En algunos nombra lugares conocidos de Burjassot, como en este dedicado a su esposa:

El forn de la via: 

Me’n ixc a pasechar / i no se a on anar / me quede pensant / i vaig al parque de l’Eixereta / que está açi al costat.

Allí me sente en un banc / i mire al meu alrededor / que tranquilitat, estic a soles / veig a una ardilla / de un pí baixar.

 Des-de allí veig la fachada / del forn conegut per / el forn de la via / i em fique a recordar / en un matí.

De un día meravellós / que al pasar / te vaig vore eixir / del forn en el saquet / i de tu em vaig enamorar.

Burjassot cuenta hoy en día con numerosas construcciones de su autoría, entre ellas; tal vez de manera simbólica, el escudo de Burjassot que luce sobre el dintel de la  puerta principal del ayuntamiento. Algunas de sus mayores obras están identificadas, otras no, siendo un reflejo de su personalidad callada. Le preocupaba el trabajo bien hecho, perfectamente acabado y sin engaños, aunque en algunas ocasiones le costara dinero de su bolsillo por sobrepasar lo presupuestado. Como él decía en estos casos: «Luego dirán…mira que obra ha dejado Crespo ¡ahí!».

Imagen 8 (2)

Manolo y Concha (2015).  Archivo Francisco José Crespo Villalba

Afortunadamente, siempre estuvo acompañado por toda su familia. En los momentos finales se sintió arropado y querido por los suyos ante una enfermedad inesperada que rápidamente se lo llevó. El día 20 de junio de 2017 con 83 años de edad, falleció,  sin estridencias, con tranquilidad, como el eco de una chimenea  rebotando en las paredes hasta llegar al cielo; a otra vida desde la que nos observa sonriendo bajo su característico bigote blanco. Manuel CrespoManolo, Crespo l’obrer– un maestro albañil de Burjassot de los que seguramente ya no existen. Amaba a su pueblo de la misma manera que amó a su familia y él fue amado por los que compartieron su vida y experiencias.

El destino siempre recompensa a quienes lo merecen. Su memoria perdura en la calles de Burjassot y en las de muchas otras localidades a través de sus construcciones, viviendas, edificaciones industriales…que nos recuerdan su humanidad,  sapiencia y humildad.

   Javier Martínez Santamaría en colaboración con Francisco José Crespo Villalba

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

[12] Tienda del Casquero / Persona que vende vísceras y otras partes comestibles de la res no consideradas carne.  http://www.rae.es/ Consultado 25/02/2018.

 

Familia Crespo, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials (I)  https://templersdeburjassot.wordpress.com/2018/03/24/familia-crespo-mestres-dobra-de-fumerals-industrials-i/ 

Descarga artículo completo:                                                                        https://drive.google.com/open?id=1pFV5XkDM_6CBuVmJLk2G3-1k7-2wEdWC

 

 

Bibliografía:

Bien de Relevancia Local. Nivel 1, Ficha PE-5. Ayuntamiento de Burjasot.

Bonilla, J. A. T. (1997). Los gremios de albañiles en España y Nueva España. Imafronte, (12-13).

Corominas, J. (1961). Diccionario etimológico abreviado.

De Echegaray, E. (1898). Diccionario general etimológico de la lengua española (Vol. 1). Los hijos de R. Álvarez.

Desfilis, A. S. (2012, January). Conocimiento, traza e ingenio en la arquitectura valenciana del siglo XV. In Anales de Historia del Arte (Vol. 22, pp. 163-196). Universidad Complutense de Madrid.

García, AG (Ed.). (2001). La técnica de la arquitectura medieval (N ° 19). Universidad de Sevilla.

López Patiño, M. (2013). Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y Sureste español. Influencia sobre otros territorios. Estudio y análisis de las tipologías constructivas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Tesis doctoral.

Patiño, G. L. (2015). La ruta de las chimeneas industriales de ladrillo de influencia valenciana. In III Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública: 23, 24 y 25 de octubre de 2014. Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía.

Patiño, G. L., Gimeno, P. V., Antón, A. M., & Marco, J. B. (2016). Proceso de ejecución de chimeneas industriales de ladrillo valencianas y murcianas. Informes de la Construcción, 68(543).

Revisión Simplificada del Plan General de Valencia.  Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Ordenación Estructural. Chimenea en calle Altamira. 23/09/2010. Ayuntamiento de  Valencia. Área de Urbanismo Vivienda y Calidad Urbana – Dirección General de Planeamiento.

Villanueva, Juan de, Arte de Albañilería, Prol. Angel Luis Fernández Muñoz, Madrid Editora Nacional, 1984, (Colec. Artes del Tiempo y del Espacio, Núm. 15).

 

Familia Crespo, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials (I)

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gracias por tu  inestimable colaboración Francisco José Crespo Villalba 

Manuel Crespo Benlloch y Manuel Crespo Soler (padre e hijo)

Una de las actividades que siempre ha tenido un carácter primordial en la vida cultural y cotidiana de los habitantes de cualquier ciudad o población es la relacionada con la construcción de los diferentes géneros de edificios (de habitación, producción, administración, gobierno, defensa, de servicios, de carácter religioso, etc.), desde el neolítico, con las primeras sociedades sedentarias hasta nuestros días.

La aparición de los gremios de albañiles no fue homogénea en la Península Ibérica,  se sabe que este tipo de corporaciones en el siglo XV era favorecido en los reinos de Aragón, mientras que se prohibía en los de Castilla. No fue hasta la época de los Reyes Católicos cuando se legitima su existencia.

Los maestros de obras eran los que se encargaban de la ejecución material de la fábrica arquitectónica, teniendo a su cargo a los diversos maestros de otros oficios o del mismo (es decir de cantería, albañilería, carpintería, etc.). Veían la calidad del trabajo.  A los alarifes se les menciona en algunas de las Ordenanzas de Albañilería.  El alarife sabía de geometría, era perito, tasaba y juzgaba pleitos. El alarife en España era el maestro de obras, que tenía una especialización superior a la del maestro albañil y que dominaba los oficios de albañilería, cantería y tareas afines a la construcción.

Los obrers de vila (Albañiles) se constituyeron como gremio en el reino de Valencia en 1415 con la autorización del monarca Fernando I. En 1491, la especialización de su trabajo, la voluntad de autonomía y el aumento de la demanda en la construcción precipitaron la institucionalización del oficio de los obrers de vila. En consecuencia, se adoptaron normas profesionales tendentes a definir las competencias y la solvencia de quienes actuaran como albañiles o maestros de obras. El examen de ingreso al gremio se tornó obligatorio en 1496 y consistía en dos pruebas: en la primera el aspirante dibujaba una obra y en la segunda debía ejecutarla después de responder a las preguntas teóricas de los examinadores, que versaban sobre el vocabulario arquitectónico y la geometría práctica.[1]

En el Siglo de Oro español, al albañil se definía como: “Maestro u oficial en el arte de albañilería, es decir, el arte de construir edificios con ladrillos, piedras u otros materiales,” entendiéndose por albañilería el “…arte de construir el todo o parte de un edíficio, colocando, enlazando y uniendo los materiales de que usa, de modo que formando un cuerpo unido, se mantenga a sí mismos, y puedan sostener el peso proporcionado que les cargue[2]

La primera escuela en la construcción de chimeneas industriales es la valenciana. Madoz describe la chimenea de Vinalesa (Valencia) en 1850, también se pueden apreciar en el plano pictórico de Valencia, Guedson (1858) y en la panorámica de Valencia de J. Laurent (1870).

La característica que distingue a los constructores valencianos, es la sección octogonal del fuste; la base del podio: primero cuadrada y a continuación octogonal,  y por último la forma de la corona; el remate, determinada por la originalidad del constructor,  que los distingue de otros lugares.

Constructores de Chimeneas Industriales de ladrillo valencianos:

Familia Goig de Alzira,  Familia Martínez, oriundos de Segovia, afincados en Valencia, Familia Mir de Mislata, Familia Alfonso de Massanassa, Familia Crespo de Burjassot, Vicente Ramírez García, ayudante del Maestro de Obra Justiniano Escamilla Gómez de Utiel, Familia Cortés de Sueca, Familia Sanmartín de Valencia, Arturo Reig Úbeda de Ontinyent, José María Ferrer Pons de Meliana, Batiste Alcañiz Soriano, Francisco Trenco Blat, Josep Pla Damiá, Rafael Cambra “Morro”, Cayetano Pallás Ruiz y Germán Carrascosa Alis, ambos de Bunyol, Alfredo Monteagudo, José Ventura y la Familia Causarás de Torrent.[3]

Los diecinueve artesanos, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials valencianos, merecen nuestro reconocimiento. La recuperación de su memoria histórica  y así poder ser recordados por las futuras generaciones. Mostrar un oficio extinto, prácticamente desconocido que fue esencial en el desarrollo industrial de nuestro país, con unas peculiaridades exclusivamente valencianas. En Burjassot tenemos una de esas familias que recorrieron la geografía nacional dejando su impronta con el trabajo bien hecho, perdurable a lo largo del tiempo. Por todos estos motivos la Associació Cultural Templers de Burjassot, traslada al Ajuntament de Burjassot, una petición popular de la que nos hacemos eco, proponiendo al Ajuntament de Burjassot la titularidad de una calle, plaza, espacio público o lo que el Ajuntament considere oportuno a nombre de:

Familia Crespo, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials

Presentando el escrito correspondiente con fecha 7 de marzo de 2018 en el Registro de Entrada del Ajuntament de Burjassot.

 

Familia Crespo, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials

Otoño de 1933, el día 1 de noviembre nació en la calle Pablo Iglesias, nº 67 de Burjassot, Manuel Crespo Soler. Su casa natalicia fue derribada; formada por  planta baja y un pequeño jardín, similar a las que se construyeron desde principios de siglo XX en el ensanche de Burjassot, debido a la gran afluencia de veraneantes. Sustituida hoy en día por un edificio de tres plantas con terraza.

Manuel, era el menor de tres hermanos del matrimonio Crespo-Soler. Su padre Manuel Crespo Benlloch (1902-1959) de Burjassot, afamado albañil (Maestro Albañil), especialista en la construcción de “Chimeneas Industriales”. La madre procedía de Torres Torres (Valencia), Rosa Soler Poyo (1901-1981). Las dos hermanas mayores, Rosa y Luisa estuvieron muy vinculadas a su hermano pequeño a lo largo de toda su vida.

Izquierda: Manuel Crespo Benlloch y Rosa Soler Poyo (Ca. 1940). Derecha: Manuel Crespo Soler, 1936 (con tres años). En una calle de Burjassot. Archivo Francisco José Crespo Villalba

Albañil procede del árabe vulgar al-banní, el constructor; derivado del verbo bánâ “edificar”[4]. A  Manuel Crespo Soler lo podríamos calificar como un Alarife (del árabe-hispano: al-arif, juez albañil o juez de edificios)[5]  moderno, Maestro de Obras Mudéjar o  Maestro Albañil Medieval, ambos, constructores de catedrales: “Eran obreros cualificados; tenían que encargarse de organizar bien los suministros de piedra madera, cal, arena…y además controlar a todo el equipo formado por albañiles, carpinteros, carreteros, escayolistas, peones… Actuaba como Maestro Constructor, diseñaba los planos y supervisaba la construcción del edificio…”[6]

Su padre, Manuel Crespo Benlloch, formaba parte del gremio de albañiles de Burjassot, llamado: Sociedad de Obreros Albañiles “El Progreso”, cuyos socios construyeron con sus propias manos y dinero su sede social en la calle Doctor Moliner,  en la actualidad el local es el Teatro Progreso.

Imagen 9

Manolo Crespo adolescente. Años 40. Archivo Francisco José Crespo Villalba

Cursó estudios primarios en la escuela dirigida por D. Julio, colegio situado en la vieja calle del Colegio. El antiguo edifico llegaba hasta la calle Liria. Actualmente estaría rodeado por las calles Fermín y Galán, Rubert y Villó y la carretera de Llíria. Se inició en el mundo de la construcción pronto, siendo un adolescente acompañaba a su padre como peón. Era el comienzo de una brillante carrera como albañil y Maestro de Obras, dejándonos un importante legado y un gran reconocimiento profesional. La especialidad de Manuel; Manolo para sus amigos, fueron las chimeneas, tanto de hogar como industriales. Heredó los conocimientos y pericia de su padre en este tipo de construcciones y junto a su experiencia, llegó a ser un Maestro de las Chimeneas con reconocimiento a nivel nacional.

Chimeneas Industriales de ladrillo, estructura y construcción:

La aparición de la máquina de vapor trae aparejada la construcción y desarrollo de una nueva tipología industrial edificatoria, que ha adquirido por sí misma un valor cultural y patrimonial, muy distinto al que fue ideado: las chimeneas de fábrica de ladrillo.

Los primeros ejemplares aparecen en Inglaterra a finales del siglo XVIII, no es hasta el siglo XIX, con el aumento del tejido industrial, cuando se generaliza su construcción. Una chimenea industrial de ladrillo es un pináculo hueco, de altura y sección variable, que va asociado directamente a la generación de vapor para dotar de movimiento a un motor y realizar labores industriales en fábricas textiles, papeleras, aceiteras, motores de riego o ladrilleras y tejeras, entre otras, y que está realizado con un material básico, ligero y de fácil manejabilidad como es el ladrillo cerámico.[7]

La función primordial, la que se deriva de las fuentes archivísticas, se refiere a cuestiones higienistas, las denuncias de vecinos por malos olores y los humos producidos por la falta de altura de chimeneas, es decir, la conducción de humos y gases a una altura suficiente que no perjudique a seres vivos. La función consecuente afecta a términos económicos. El aumento de la altura de la chimenea favorece el tiro de la misma y por tanto beneficia la combustión, haciendo posible la reducción de la cantidad de combustible necesario para la generación de vapor.

Las chimeneas constan de tres partes diferentes: Base o Pedestal, Caña, Fuste o Tubo, Coronamiento, Coronación, Capitel o Remate:

           Partes de una Chimenea Industrial              Secciones de una Chimenea

Construcción de una chimenea Industrial:[8]

                              Equipo de trabajo                             Sistema de colocación de polea

Comprobación de la circularidad de la sección                         Taulaplom

taulaplomTaulaplom: Per a la comprovació de la pendent durant la construcció, es procedia en eixecutar cada hilada. Per a dita operació s’introduïa la tacha sobreixent del taulaplom, instrument de fusta d’1 m de llongitut proveït de pendent igual a la del fuste, entre les llagues de la rajola per a comprovar dita pendent. En la seua part superior es colocava un nivell de bombeta per a conseguir l’aplomada total. (RACV-Real Acadèmia de Cultura Valenciana).

(Fig 12: Patiño, G. L. (2015). La ruta de las chimeneas industriales de ladrillo de influencia valenciana. In III Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública: 23, 24 y 25 de octubre de 2014 (p. 5/7). Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía).

La característica común de las chimeneas de fuste de sección octogonal es el origen eminentemente valenciano. La base valenciana tiene podio y dos variantes en su sección transversal. La primera es de planta cuadrada, la segunda es de planta octogonal, ambas de sección longitudinal recta, o en pendiente. Las dimensiones de las mismas varían en función de la altura de la chimenea, que, a su vez, dependerá del tipo de máquina que fuera necesario para el uso industrial para el que se construyó.

La forma de la corona valenciana viene determinada por cada uno de los constructores, aunque hay una tendencia a abrirla en forma de campana invertida que recibe el nombre de Fulla de tabac. La altura dependerá del tipo de máquina que fuera necesario para el uso al que estaba destinada.

Las chimeneas construidas por los maestros valencianos tienen un denominador común: Estanislao Mir Prosper. Él fue el mediador que obtenía los encargos que posteriormente subcontrataba a constructores valencianos. Fue así como, en la década de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, trabajaron para él familias completas de constructores como la familia Goig, los Mir, J. Pons de Meliana, los Crespo de Burjassot, Vicente Ramírez, la familia Martínez y la familia Alfonso”.[9]

A mediados de los años 30, un grupo de valencianos aficionados a la cerveza decidió montar su propia fábrica en el barrio de la Cruz Cubierta, bajo el nombre de “Cervezas El Turia”. Pero no fue hasta 1947, ya terminada la Guerra Civil española, cuando la fábrica empezó a comercializar sus primeras cervezas. Entre ellas destacaba, la Turia Märzen, cuyo logotipo comercial también rendía tributo a su ciudad de origen, mostrándose en las etiquetas de sus botellas una imagen de las Torres de Serranos.

Manuel Crespo Benlloch (padre), construyó en 1947 la chimenea de la fábrica de cervezas, declarado como “Bien de Relevancia Local” (BRL) de la ciudad de Valencia, el 23 de septiembre de 2010, emplazada en la calle Altamira, 10 acc. de Valencia.[10]

Chimenea de la antigua Fábrica de “Cervezas El Turia”

villarrubia

Figura 17: Corona de AB Mauri, Villarrubia de Córdoba (Córdoba)

En 1952 padre e hijo construyeron una chimenea industrial en Villarrubia (Pedanía de Córdoba) para la fábrica de “Levaduras AB Mauri”, con una altura de 45 metros; a día de hoy sigue en pie. Esta fue la primera experiencia de Manolo con este tipo de construcciones.

“La chimenea de la industria de levadura AB Mauri en Villarrubia de Córdoba de fuste octogonal se eleva pasados los 40 metros de altura con una corona de cuerpo recto y rehundidos perfilados en cremallera, que deja las esquinas en relieve, incluso en boquilla. La imposta y cornisa que definen el cuerpo recto de la misma está formada por hiladas de ladrillos sobrevoladas unas sobre otras unos cinco centímetros. Se aprecia en la zona rehundida de perímetro igualmente recto, restos de coloración oscura y en las esquinas coloración rojiza. (Fig. 17)”.[11]

Dos años más tarde (1954) viajó junto a su padre a Logroño para construir otra chimenea de similares características a la edificada en Córdoba, por encargo de  la fábrica de textiles, “Estambrera Riojana”.

En esta ocasión la madre  viajó con ellos, viviendo toda la familia en la Rioja mientras duró la obra. La chimenea no sobrevivió a la modernización de la ciudad, pero la familia conserva unas fotografías realizadas durante la construcción y finalización de la obra, a modo de testimonio gráfico de aquel arduo trabajo. De esas dos construcciones lejos del reino de Valencia, Manolo se sintió siempre especialmente orgulloso.

Izquierda: Manuel Crespo padre (derecha) e hijo (izquierda), construyendo en Logroño (1954). Derecha: La chimenea de Estambrera Riojana (Logroño) finalizada en 1954. Archivo Francisco José Crespo Villalba.

A finales de la década de los 50 del siglo pasado,  construyó una chimenea para la conocida fábrica “Cementos Turia” en su ciudad natal; derribada en marzo del 2010, al igual que el resto de la cementera. La chimenea al fondo de la imagen es la construida por Manuel Crespo Soler.

Chimenea de sección circular muy poco habitual en los maestros albañiles valencianos, especialistas en chimeneas octogonales, clara muestra de la capacidad constructiva de nuestro “Mestre d´Obra” Manuel Crespo.

Para la fábrica de jabones “Casa Boix”, también de Burjassot; los “Crespo” levantaron dos chimeneas:

   La primera, construida por Manolo en 1954, fue derribada con posterioridad.

  La segunda, obra conjunta de padre e hijo en 1958, afortunadamente sigue en pie, en el carrer de la Canaleta, nº 2. Declarada “Patrimonio Industrial Local y Espacio etnológico de Interés Local” por el Ayuntamiento de Burjassot.  (Bien de Relevancia Local. Nivel 1, Ficha PE-5. Ayuntamiento de Burjassot).

Izquierda: La segunda chimenea de la antigua fábrica de jabones “Casa Boix” (2012), derribada. Archivo Francisco José Crespo Villalba. Derecha: Chimenea de “Casa Boix” (Burjassot) en la actualidad. Ayuntamiento de Burjassot.

 

Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Familia Crespo, Mestres d´Obra de Fumerals Industrials (II)  https://templersdeburjassot.wordpress.com/2018/03/25/familia-crespo-mestres-dobra-de-fumerals-industrials-ii/

 

[1] Desfilis, A. S. (2012, January). Conocimiento, traza e ingenio en la arquitectura valenciana del siglo XV. In Anales de Historia del Arte (Vol. 22, pp. 163-196). Universidad Complutense de Madrid. 175.

[2] VILLANUEVA, Juan de, Arte de Albañilería, Prol. Angel Luis Fernández Muñoz, Madrid Editora Nacional, 1984, (Colec. Artes del Tiempo y del Espacio, Núm. 15). 53.

[3] López Patiño, M. (2013). Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y Sureste español. Influencia sobre otros territorios. Estudio y análisis de las tipologías constructivas. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Tesis doctoral. 328.

[4] Corominas, J. (1961). Diccionario etimológico abreviado. 36.

[5] De Echegaray, E. (1898). Diccionario general etimológico de la lengua española (Vol. 1). los hijos de R. Álvarez. 179.

[6] García, AG (Ed.). (2001). La técnica de la arquitectura medieval (N ° 19). Universidad de Sevilla. 119.

[7] Patiño, G. L., Gimeno, P. V., Antón, A. M., & Marco, J. B. (2016). Proceso de ejecución de chimeneas industriales de ladrillo valencianas y murcianas. Informes de la Construcción, 68(543), 153.

[8] Imágenes: http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/5656/6524. Consultado 23/02/2018

[9] Patiño, G. L. (2015). La ruta de las chimeneas industriales de ladrillo de influencia valenciana. In III Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública: 23, 24 y 25 de octubre de 2014 (p. 1-2 /7). Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía.

[10]Revisión Simplificada del Plan General de Valencia.  Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Ordenación Estructural. Chimenea en calle Altamira. 23/09/2010. Ayuntamiento de  Valencia. Área de Urbanismo Vivienda y Calidad Urbana – Dirección General de Planeamiento.

[11] Patiño, G. L. (2015). La ruta de las chimeneas industriales de ladrillo de influencia valenciana. In III Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública: 23, 24 y 25 de octubre de 2014 (p. 6/7). Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía.

Diego Cortes Martínez, científico de profesión, escritor por vocación

Etiquetas

, , , , , , , ,

De madre cordobesa y padre natural de la sierra onubense, nació en Tetuán donde su padre ejercía como Veterinario de Sanidad Nacional durante el Protectorado. Diego Cortes es un apasionado de la narrativa, sin duda la afición desmedida de su padre por la literatura, la zarzuela y sobre todo por el teatro, pudieron tener algo que ver.

Sin embargo, su formación científica le hizo adentrarse en un mundo muy alejado de las letras, y mucho más cercano a las necesidades vitales del individuo: los medicamentos. Su formación fue escalonada, estudió Farmacia en Granada, y a continuación se Doctoró primero en Farmacia en Valencia y luego en Química en Paris. (Autor de Farmacoquímica Natural, editado por Gómez Coll S.L. Servicios Editoriales. Texto científico sobre farmacología y en diciembre de 2017 en la editorial CreateSpace Independent Publishing Platform, Metabolitos Secundarios Activos: Los medicamentos que nos proporciona la Naturaleza). Fue allí, en la ciudad de luz, donde encontró los resortes que cimentaron sus conocimientos profesionales dentro del mundo de los medicamentos, especializándose en aquellos que nos proporciona la naturaleza.

Sus raíces valencianas se han ido forjando tanto por el nacimiento en la ciudad del Turia, hace 22 años, de su hijo Diego Cristóbal, como por compartir la vida con Conchi, hija de la ciudad de Burjassot.

“Conchi es natural de Burjassot, y por parte de madre pertenece a una familia de la localidad desde generaciones. Nuestro nexo de unión lo constituyó en primer lugar el deporte, y a continuación la literatura.

El ejercicio físico, constituye para nosotros una necesidad y un placer, por lo que no es de extrañar que en muchos momentos de ocio coincidiéramos practicando alguno de nuestros deportes preferidos: footing, natación, ciclismo, etc. En cuanto a la literatura, Conchi ha revisado y pulido los manuscritos que he ido elaborando, además de compartir momentos especiales en presentaciones de libros, tertulias literarias, elaboración y diseño de los textos para su publicación, y como no, asistiendo a multitud de piezas de teatro”.

¿Cómo empezó a escribir?
Siempre le gustó contar historias, hasta que un día decidió construir una propia. Su vuelo literario circunnavego, como los relatos clásicos, con dos fronteras incrustadas entre el Planteamiento (despegue), el Nudo (rumbo), y el Desenlace (aterrizaje).

¿Sobre qué escribe?
Sobre la condición humana, los sentimientos, la amistad, el amor, el desamor, es decir, sobre lo que nos acontece en el día a día, sin dejar de describir la vida íntima de sus personajes.

 

 

Su primera novela: Los años esponja (autoeditada en su 1ª edición, actualmente ha salido a la luz la 2ª edición revisada, y la traducción al francés), se sitúa en la época en la que estamos absorbiendo de la vida todo lo que nos ofrece, tanto en lo personal como en lo profesional, cuando se tienen entre 25-30 años. La acción transcurre en Paris, donde el protagonista de la historia, que es quien la relata en primera persona, se traslada por estudios, a principios de los años ochenta. Todo parece un cuento de hadas, hasta que una vez transcurridos unos años viviendo en pareja con “ella”, absorbiendo de la esponja de la vida conocimientos y experiencias, súbitamente se encuentra abandonado en el pozo más profundo: su chica lo ha dejado, literalmente, de un día para otro … Él trata de reconstruir en su apartamento, con lápiz y papel, lo que incomprensiblemente provocó el desvanecimiento de su relación.

¿Qué tiene “ella”? “ella”  nos sumerge en la lectura, el autor sin embargo, trata que nos olvidemos de “ella“,  y disfrutemos de las diferentes historias que van sucediendo en la vida del protagonista. Sus vivencias nos divierten, nos sorprenden, nos excitan y nos enseñan hasta recetas de cocina pero… queremos saber de “ella“. Por qué finalizó su relación con el protagonista de una forma tan radical. El lector tratará de averiguarlo durante todo el relato y le hará reflexionar sobre sus propias experiencias.

La segunda novela: Perdona que no me levante, se adentra en la psicología de seis mujeres que han marcado la vida de los protagonistas de la historia, Víctor y Óscar, abuelo y nieto, que el destino les lleva a mantener un diálogo delirante durante toda la novela. Cada capítulo nos va introduciendo en los personajes que les acompañaron a lo largo de la vida y que ahora ven expectantes el curso de los acontecimientos. A través de las páginas, desfilan personajes inseguros, maduros, impulsivos, reflexivos, fraternales…, paisajes y escenarios cargados de situaciones tan diversas, que en más de una los lectores podrán verse identificados.

 

Perdona que no me levante“, recrea un mundo construido con descripciones precisas, ajustadas a cada escenario (algunas deliciosas como las ubicaciones de los lugares en América Latina). Al final todo encaja, la urdimbre de la trama es sólida. Al concluir su lectura, nos induce a una reflexión “marca de la casa”. El escritor nos invita a reflexionar sobre la vida.

 

Los años esponja – 2ª Edición Revisada:  https://www.amazon.es/Los-%C2%AD%E2%80%90anos-%C2%AD%E2%80%90esponja-%C2%AD%E2%80%90Diego-%C2%AD%E2%80%90Cortes/dp/1540821900/

Les années éponge – traduction au français: https://www.amazon.fr/ann%C3%A9es-%C3%A9ponge-Diego-Cortes/dp/8460834697

Perdona que no me levante: https://www.amazon.es/Perdona-que-no-me-levante/dp/8460836932

Diego Cortes & Javier Martínez
Associació Cultural Templers de Burjassot©®

Ángel Comes Plasencia, fábrica ALYMER, miniaturas de plomo desde 1947 y más

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ángel Comes Plasencia, natural de Burjassot; hijo de Ángel Comes Marí, pesidente de la Agrupación Musical “Los Silos” (1952-1953); su hermana se llamaba Mercedes. Fundó la marca Alymer (este nombre corresponde al acrónimo de las iniciales de sus hijas ALicia Y MERcedes), cuya primera sede estaba ubicada en Burjassot (Valencia) -Carrer Mariana Pineda- convirtiéndose en la mayor productora de soldaditos de plomo del mundo. Aficionado a las maquetas de trenes, lo que le permitía introducir figuras humanas a una escala adecuada. En 1947 creó estas figuras, en plomo y completamente artesanales, de 20 mm; origen de la escala HO que vinieron a llamarse “miniploms”. Tuvieron un enorme éxito, exportandose a Francia, Reino Unido o EEUU.

Las pequeñas figuritas se comercializaban en pequeñas cajitas en plástico transparente en forma de urnas. Cada una llevaba una etiqueta en la que se especificaba en número de catálogo y las figuras representadas.

Fuente

El catálogo de miniploms era muy amplio y estaban prácticamente representados todos los ejércitos desde la antigüedad hasta nuestros días. Las figuras miniploms de la época napoleónica fueron utilizadas para jugar al Kriegsspiel. (Juego de guerra que se desarrolla sobre una mesa especialmente diseñada. Es como un ajedrez de tácticas de batalla, inventado en la  Prusia de 1812 y reformado por general Julius von Vedy du Vernois, en 1876, versión que se utiliza actualmente. El fundador de Apple, Steve Jobs era un gran aficionado)

En la imagen inferior podemos ver una reproducción de la procesión del Corpus de Valencia, realizada por la fábrica ALYMER y que se encuentra en museo de soldaditos de plomo de Valencia. Allí podemos encontrar desde Alejandro Magno, figuras de la cultura egipcia, de la  Roma Imperial, incluso de la procesión del Corpus Christi de Valencia, la más antigua y con más historia de España. Hay salas especiales para coleccionistas valencianos y de las Guardias españolas, batalla de Almansa, sala de la Edad Media, Procesión del Corpus Christi, sala Napoleón, Prehistoria, de la Antigüedad, Ruta de la Seda, la de los siglos XX y XXI y sala de la vida cotidiana. Está situado en plena calle Caballeros, enfrente del Teatro Talía, allí encontramos casi 100.000 piezas ubicadas en un antiguo palacio de estilo gótico ubicado en la calle Caballeros, que en su origen fue residencia del Marqués de Malferit. Destacamos una de las salas donde se concentran los coleccionistas valencianos de soldaditos de plomo. Ángel Comes, uno de los mayores fabricantes de soldaditos de la historia a través de su marca Alymer situada en Burjasot.

Llaman mucho la atención las figuras de personajes históricos tales como Cristóbal Colón, El Gran Capitán, Churchill, De Gaulle, Kennedy, Mao, Patton, Montgomery, Alfonso X el sabio, Haile Selassie, Moshe Dayan, Makarios, El Shah de Irán, entre otros.

1

Fuente: Centre d´Estudis Locals de Burjassot

Otras actividades:

“LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD CREA NUEVA DELEGACIÓN CON SEDE EN BURJASOT”, artículo aparecido en la revista VALENCIA CULTURAL. nº. 35, Abril de 1963. Año IV.

“Entre los recientes acuerdos adoptados por la Cámara Oficial de la Propiedad de Valencia figura la creación de una nueva delegación con capitalidad en la ciudad de los Silos. Extiende su jurisdicción este naciente organismo sobre las poblaciones que forman el partido judicial de Valencia y también sobre las localidades de Massarojos, Benimamet, Carolinas, Carpesa, Benifaraig y Borbotó agregadas al término municipal de Valencia.

No vamos a ponderar aquí la importante labor que realiza la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, pero es interesante constatar el nacimiento de la nueva delegación por los pueblos a los que afecta que van a contar desde ahora con un instrumento que les ayudará a revalorizar más, si cabe, el suelo urbano.

Ha sido designado presidente de la nueva delegación el acreditado industrial e impulsor de la Feria Internacional del Juguete, don Ángel Comes Plasencia, quien nos ha facilitado datos que juzgamos del mayor interés para la información de nuestros lectores.

Las delegaciones de la Cámara tienen a su cargo una serie de funciones de la mayor relevancia en relación con la propiedad urbana: asesoramiento, difusión e información sobre cuestiones de interés local; vigilancia e inspección de los servicios que se establezcan por la Cámara; asesoramiento a los propios asociados residentes en los pueblos del distrito; fiscalización en materia de presupuestos, ordenanzas, arbitrios, tasas, contribuciones especiales, etc., que graven la propiedad y estudio de los problemas que surjan sobre la materia para poder colaborar eficazmente en su solución cerca de los poderes públicos. La Cámara, como es sabido, facilita préstamos a sus asociados e interviene siempre que es solicitada por los mismos en la defensa de sus legítimos intereses como propietarios de fincas urbanas.

De la importancia de la zona, tanto por el censo de población como por la vitalidad de la propiedad urbana en unas localidades cuyo crecimiento se realiza en función de Gran Valencia, juzgarán nuestros lectores por el estadillo que se acompaña al presente comentario:

POBLACIONES QUE COMPRENDE EL DISTRITO DE VALENCIA (Capital)

   

Riqueza urbana (ptas) Contribuyentes Habitantes
Albalat dels Sorells 511.782 470 2.464
Albuixec 499.620 609 2.438
Alfara del Patriarca 742.383 529 2.539
Almácera 688.109 552 2.972
Benetúser 2.440.559 1.002 5.930
Bonrepós i Mirambell 388.027 234 1.469
Burjasot 4.737.709 3.133 17.770
Emperador 83.930 49 191
Foyos 1.199.672 697 3.628
Godella 2.846.835 1.363 5.190
Meliana 1.444.074 1.114 5.211
Mislata 3.390.028 1.435 1.119
Moncada 2.308.562 1.938 8.674
Paiporta 914.677 904 4.063
Paterna   5.567.994 3.886 16.314
Rocafort 1.316.471 546 1.555
Tavernes Blanques 1.055.020 423 3.253
Vinalesa 492.703 423 2.119
Líquidos imponibles Propietarios Censo 1960
TOTAL 33.104.758 20.736 104.885

                                                     

Fuente: Arxiu General i Fotogràfic. Diputació de Valencia/Diarios de Sesiones.

En 1974 Ángel Comes Plasencia fue nombrado diputado provincial en representación de las “Corporaciones” (Sindicato Combustible, Sindicato Transporte, Colegio de Abogados, Titulares Mercantiles y Feria Muestrario Internacional), como representante de Feria Muestrario Internacional, siendo su presidente, Ignacio Carrau Leonarte; último presidente de la Diputación Provincial de Valencia de la dictadura. (Fuente: Levante 13 de marzo 1974).

El 8 de febrero  de 1975, presidio el concurso celebrado en el Salón de la Chimenea de la Generalitat Valenciana para la adjudicación de los trabajos de ejecución del levantamiento de los planos fotogramétricos de la Ribera Baja (Sueca, Albalat de la Ribera, Polinya del Júcar, Riola, Corberá de Alzira, Fortaleny, Llaurí, Favareta y Cullera). (Fuente: ABC, 8/2/1975, p 42)

Entre el 10 y el 12 de octubre de 1977 se conmemoró en 50 aniversario del Servicio de Investigación Prehistórica (S.I.P) del Museo de Prehistoria de Valencia, Ángel Comes Plasencia formó parte de la presidencia del comite junto con Ramón Palau Sala, María Pilar Alcántara Ferrer, Archivero Provincial  Arturo Zabala López, Jefe del Servicio de Investigación Prehistórica Domingo Fletcher Valls, y  José Aparicio Pérez, también se acordo  la publicación de varias monografías referentes a las tres provincias valencianas, dentro de la Serie de Trabajos Varios, correspondiendo el número 51 de dicha Serie al estudio de don Bernardo Martí: “La Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante)”; el número 53 a “Los mamíferos del yacimiento musteriense de Cova Negra (Játiva, Valencia)”, redactado por don Manuel Pérez Ripoll; el número 54 a “Un taller de ánforas de Oliva”, del que son autoras doña Rosa Enguix y doña Carmen Aranegui; el número 55 a la “Res Publica Leserensis (Forcall, Castellón)”, debido a la pluma del profesor Géza Alfoldy, de quien también es el 56, dedicado al estudio de “Los Baebii de Saguntum”.
En este apartado de publicaciones se aprobó la edición de los folletos explicativos de los tres yacimientos a visitar, Corral de Saus, La Bastida de les Alcuses y Volcán del Faro, siendo sus respectivos autores los señores Fletcher, Pla y Aparicio, y se encargó al Director y Subdirector la redacción de un volumen en el que se recogieran las más destacadas actividades del S. I. P,  durante el medio siglo de su existencia.

Fuente: (http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/actividades/10/es)

Inventos:

Otra de las múltiples facetas de Ángel Comes Plasencia, fue la de inventor con 23 patentes, modelos y diseños, la primera del 16 de marzo de 1953 y la última el 16 de enero de 1985.

8.- UN MUÑECO, PERFECCIONADO (01/12/1971). Clasificación: A63H3/2.

Un muñeco perfeccionado caracterizado esencialmente porque presenta los brazos y las piernas que comprende constituidos por cuerpos de material blando atravesados por un respectivo alambre a través de cuya doblez se sitúan en posiciones convencionales, estando dichas extremidades unidas a las zonas correspondientes del cuerpo mediante un acoplamiento de presión sobre pivotes nacientes de estas últimas al tiempo que los pies se acoplan con carácter desmontable en el extremo inferior de las piernas y porque el cuerpo del muñeco se compone de dos partes independientes separadas por la cintura, de las cuales la superior comporta un muñón que penetra en la parte inferior con facultad de giro estando ambas partes enlazadas por un elemento elástico, en tanto que de la antedicha parte superior del tronco emerge un cuello articulado sobre el que se encaja la cabeza con posibilidad de giro.

19389821_1795679064095019_1087936106_n

Otras patentes: 01/11/1967 y 01/03/1968.

 

Jesús Moya Casado-Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Chust, M. (1995). Historia de la Diputación de Valencia. Diputacion de Valencia, Valencia.

Mir Montalt, Vicente R. (1998). Elecciones y partidos políticos en la Valencia del siglo XX

http://patentados.com/empresa/comes-plasencia-angel/

http://www.alymer.com/es/index.php

Burjassot-Godella. Viaje Sentimental en el Presente Evocando el Pasado (II)

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BURJASSOT-BURJASSOT

burjasot 1Cruzamos la vía del trenet, todavía por Ausias March y ya nos sabemos en Burjassot-Burjassot. Los caminos de hierro tienen esa condición dual de unir y separar, aunque en nuestro paseo, todo sea un sereno discurrir.

22. Aquacentro, el comercio del agua, de los baños y de las cocinas nos da la bienvenida. Sin detenernos, admiramos, al paso, el muestrario de azulejos y revestimientos varios.

23. Un poco más adelante y a nuestra siniestra, el polvo se acumula sobre el abandono de los “Muebles Maderlak”.

24. Seguimos, sin embargo por la acera de la derecha, cruzamos la calle Godella, nombre concedido en justa reciprocidad, y llegamos ante toda una institución: el 1 X 2. Esta oficina de sellado de quinielas y apuestas múltiples, atrajo la atención del muchacho, que acompañando a su padre, descubrió al fondo del local, unos puestos, a modo de escribanías, para los aplicados apostantes. Cincuenta años regentados por la misma familia, contemplan esta actividad, a buen seguro la más antigua de las que permanecen abiertas.

A partir de aquí nos asalta nuestra primera gran laguna en esta ambiciosa evocación de 45 años. Unas pocas plantas bajas, más atrás o más adelante, un local que no sabemos ubicar, a la sazón un tanto siniestro, nos hace recordar con la viveza de una fuerte impresión, una dentista, a la que no podemos dar otro calificativo que el anterior, entrando a la izquierda nos introdujo en una sombría estancia y con unas tenacillas nos extrajo, en una sentada, tres muelas, tres… quiero deducir que de las llamadas de leche. Hay cosas que no se olvidan. Rogamos, si algún amable lector puede arrojar alguna luz sobre su emplazamiento, nos lo haga saber.

25. Mirando a la acera opuesta, formando chaflán con el comienzo de la plaza llamada de la Constitución, el torbellino regente de Cerpas, cambiaba neumáticos, ordenaba atronando sobre sus empleados y sobre los clientes más jóvenes. Allí este contador de historias aprendió la palabra V U L C A N I Z A R.

26. Persistiendo en la margen derecha, enfrente de la citada plaza, un edificio, harto curioso, por su estado lamentable de conservación y por su aspecto terroso, suele pasar desapercibido. Sin embargo, tomando perspectiva, ofrece  al viandante el sueño edilicista de un genio caprichoso.

27. Volviendo a la plaza anterior, ésta se cierra, por su cara sur, con la prolongación de la calle Doctor Juan Peset. Allí, la planta alta, conserva con admirable lozanía el viejo almohadillado de azulejo turquesa y blanco con el letrero comercial, admirablemente bien integrado, de una actividad abandonada: Congelados Sebastiá.

Si tomáramos la oblicua izquierda que nos propone la plaza llegaríamos a otro de los referentes de Burjassot: el viejo Cine Tívoli, hoy mantenido como espacio Cultural. Se nos impone ahora una pausa sentados sobre uno de los bancos a la sombra que ofrece esta plazoleta-isleta con forma también de delta, para meditar sobre el acceso al cine de los mozalbetes de entonces.

Los godellenses orilleros de mi época, que a los diez años ya jugábamos solos en las calles, a los catorce o antes ya íbamos también solos o en pandilla al cine, teníamos la opción de proximidad y económica de acudir al cine Capitolio de Godella. Con un poco más de edad y/o posibilidad de gastar dos o tres pesetas más en la entrada, ya acudíamos, como opción al cine Tívolí de Burjassot. El tiempo iba avanzando y la bicicleta ya se quedaba sin frenos. El muchacho que había debutado en el Capitolio, continuado en el Tívoli, daba una paso más y acudía, ya tomando el trenet, a los cines de Benicalap. Las salas: Roma, Boston y Samoa, cuya entrada ya costaba bastante más que el Tívoli, acogían al jovencito y lo entretenían en la espera de cumplir la edad reglamentaria o ahorrar lo suficiente para permitirse el asalto a los cines de estreno del centro de Valencia.

burjasot 228. La mente es afluente, pero nuestro camino es lineal. Así volviendo a la acera de la derecha llegamos ante el vergel expositor de la Frutería Hermanos Aroca. Sobre basquets apilados nos tienta sobremanera la pirámide de alcachofas que desafía un equilibrio imposible. Lamentamos no caer en esa tentación, pues nuestro camino nos obliga a circular ligeros de equipaje.

29. Rebasamos el acceso de la tiendecita que fuera floristería Rustic-Hort.

30. Durante unos metros, nuestro itinerario pierde el nombre de la avenida para adoptar el de plaza de Gómez Ferrer y a la altura de una palmera, ojeamos sobre la acera izquierda. Allí la heladería horchatería La Jijonenca, cerrada en invierno, espera silente la llegada de las Fallas.

31. El delta de esta plazoleta se forma por la confluencia de la avenida que traemos desde hace 800 metros con la calle de Isabel la Católica. A la altura de ese vértice el bar de los taxistas, Juan Pedro, nos evoca pinchos melosos de tortilla de patata regados con vinos generosos.

32. Continuando este ejercicio visual de derecha-izquierda, nuestra vista se recrea en la parte izquierda sobre la fachada de aparejo de ladrillo macizo visto y geometrías romboidales de la Papelería Regi. Manteniendo la fachada y también el uso comercial de la planta baja, luce o padece, según interpretaciones un sobreelevado retranqueado de viviendas.

33. Llegamos a la esquina con la plaza del ayuntamiento llamada de Emilio Castelar. Se levanta un edificio, de clara vocación comercial, con grandes vidrieras en su entresuelo. El letrero “Albentosa” que para el niño de origen turolense traía alambicadas cábalas: ¿serán de allí, o será el apellido? aún hoy en día no defrauda. Ya entonces confirmaba la vocación de Burjassot; ser ciudad. En esa misma esquina, en la planta baja, se ha renovado a la estética actual un bar, que antaño, dentro de su rareza, pues se antojaba un bar de pueblo en un edificio de ciudad… Lamentamos, no haberlo experimentado más.

Llegados a este punto, procede llamar la atención sobre el viaje y el destino. El destino es la excusa y el viaje es lo que importa. A partir de este inicio de plaza, como comprobarán si llego a puerto, lo pertinente, sería seguir lineal por la avenida que traigo desde el final de Godella, pero si así lo hiciera, me perdería, se perderían, lo más interesante que está por llegar.

34. Tomamos la fuerte rampa de la Plaza, ambiciosamente urbanizada y peatonalizada, con el bate de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, bronce afortunadamente salvado de vandalismos, que más que dar la bienvenida, observa y anota, pues de la observación con ojos curiosos, le viene al poeta el material precioso para transformarlo en coplas para devolverlas al pueblo. Al fondo, la casa consistorial y a su derecha el Patio de los Silos. Recordamos que sigue siendo patrimonio de la ciudad de Valencia. No le dedicamos un apartado en este paseo, pues sería objeto de otro recorrido. Baste con saber que está ahí.

burjasot 335. Llegamos a uno de los hitos importantes de nuestro deambular; no sólo por su curiosa arquitectura sino por su evocación. La antigua biblioteca de Bujassot, casa de la Torreta de Miramar, desde hace mucho, me había sacudido. Pero mucho tiempo antes de mis veleidades arquitectónicas, mi amigo José María y yo quisimos visitar una biblioteca en un tiempo en que era raro que una ciudad, no capital de provincia contara con una. Estuvimos preparando el “asalto” durante días. Llegado este por fin, tras mucho titubeo, pues era asunto que imponía respeto, quedé desilusionado al ver que el mantenedor, un vejete orondo, tenía los volúmenes confinados en vitrinas y que de inmediato no condujo a la zona de tebeos. Aún hice dos intentos, otros días a título individual, pero llegando, tras echar miradas furtivas a las vitrinas, yo mismo me exilaba a la zona de tebeos. A veces me pregunto, si aun diciéndome lector, no será por aquella circunstancia que nunca he sido ratón de biblioteca.

36. Hacemos el segundo quiebro en el viaje que durante más de mil metros fuera lineal y tomamos la peatonal y muy entrañable de Jorge Juan. Enseguida, a la derecha, avistamos la relojería Pitarch, último relojero a la antigua que cedió el espacio a una apetitosa charcutería.

37. Dos números más abajo, pues bajamos con suavidad lo ascendido en la plaza, hallamos otra bella construcción, la casa de los Pons, fachada a base de ladrillo visto,

burjasot 4

colocado prácticamente a hueso con dibujos de mosaico, sobria rejería y magnífica carpintería.

38. Lanzamos un mirada de curiosidad al edificio de oficinas con corredores profundos y siniestros al fondo. Contrasta la luminosidad y armoniosa hechura de su fachada con el interior profundo y oscuro.

39. Llegamos ante el Cafetí Valencià, donde acudía un servidor para tratar de impregnarse de una valencianía en bienintencionada promoción tras la aprobación de l’Estatut de Autonomía. En verdad, no recuerdo ni platillos especialmente valencianos, ni que se practicara la lengua. Tal vez no acudía a las horas adecuadas.

40. Pasamos con espanto viendo el aspecto de la que fue última sede del Banco Santander, antes de que absorbiera al Hispano-Americano.

41. Un poco más abajo, enfrente, encontramos la casona de Colchones Gante. Los días de mercadillo, exponía sus modelos erectos, adosados a la fachada.

42. La siguiente, antigua Carnicería del Foraster, aunque hablara valencià; cosas de los pueblos.

43. En las esquina con la calle Navarra, encontramos el estanco, expendeduría número 1 de Burjassot. Habrá que indagar sobre su antigüedad.

44. Siempre que pasamos ante esta tienda de confección, de tradición, no podemos dejar de mirar el escaparate. A la antigua usanza, para que no haya dudas: a la izquierda, moda para hombre; a la derecha para mujer. El letrero que decía Confecciones Soriano desapareció un día. Hablar de esta tienda es hacerlo de unas manos expertas, que esgrimiendo una plancha, consiguieron que un chaleco de punto que marcaba vientre, evolucionara hacia una prenda más o menos holgada. Trucos de abuela, dijo la fundadora.

45. En el mismo lado de la calle, ahora vamos por la izquierda, un poco más adelante, la muy vidriada fachada de Zanussi, otro de los edificios tipológicamente comerciales de una época.

46. Nos estamos moviendo en la calle tradicional del comercio, donde aún sobreviven héroes del trabajo cotidiano. La Ferretería Los Silos, pequeño imperio de la familia Muñoz, ha elegido ese verde clarito, dicen que de la esperanza.

burjasot 547. Habríamos llegado al culmen de nuestro trayecto, si no fuera porque aún queda algo. Pero centrémonos y admiremos la hermosísima y rotunda fachada del Gran Café Brasileño Mariano Cervellera. Aquí el torrente emocional nos sacude con fuerza, pues son muchas las imágenes que guarda el recuerdo. Su interior era como un gran Casino, ya lo conocí decadente, pero una decadencia, que para el alma sensible, algo poética, tenía un valor añadido.

Cerró sus puertas este café centenario fundado en 1904 y su pérdida produce en el parroquiano, en el visitante ocasional, una nostalgia soportable; en el caso de quien les escribe un saudade a la portuguesa. Este es un sentimiento que a veces aprieta, pero jamás ahoga. También el cambio de uso, en principio no gusta, pero hubiéramos entendido un uso comercial respetuoso con el magnífico interior: columnas de fundición que se perdían en la planta superior, techos altísimos, vidriera que daba a un patio interior, donde las plantas aportarían su verdor.

Todo eso ha quedado ocultado, como si nunca hubiera existido. Un falso techo desmontable con altura de vivienda de protección oficial y todos los huecos cerrados. El local se ahoga y este paseante también.

HC. La congoja que aún nos acompaña se disipa poco a poco ante la contemplación de la joya de este recorrido. Lo hemos identificado como HC, iniciales que en el Tour de Francia corresponde a los puertos de categoría especial, en francés, Hors Catégorie.

burjasot 6

El viejo Mercado de Burjassot, en verdad una estructura y cubierta para albergar y proteger los puestos de mercado, fue ideada a finales del XIX por el entonces arquitecto municipal d. Joaquín María Arnau a instancias del que fuera alcalde, don Ignacio Pons Mascarós. Lo que conmueve al caminante escribidor y geómetra es la utilización de los sistemas estructurales metálicos, corriente que se imponía en Europa, pero quizás por economía o porque los industriales con los que pudo contar eran de la vieja escuela, lo realizó con madera. Es decir, emplear una técnica novedosa con un material tradicional. Recientemente se ha hecho una intervención de adecuación, para frenar su deterioro, muy hábilmente ejecutada y proyectada por el arquitecto don José Luis Heredia.

burjasot 7

Añado, pidiendo todos los perdones posibles, que para el autor de este itinerario sentimental, ésta es la joya arquitectónica de Burjassot. Los Silos ¿aún pertenecen a Valencia, no es así?

Teniendo esta joya, razonablemente remozada, para su contemplación nos basta en sí misma, mas es muy lamentable que no se sepa qué uso darle.

burjasot 8

burjasot 9

Habiendo llegado a lo más alto, no queda sino descender. Y eso es lo que hacemos. Girando a la izquierda, descendemos la fuerte pendiente de Baltasar Mallent; cruzamos la prolongación de Ausias March que en este tramo recibe el nombre de Blasco Ibáñez; dejamos la ofina del Inem (48.) a la derecha; cruzamos Maestro Lope, saludamos la Casa Roja (49.) y, sin dejar de bajar, llegamos a la Estación de Burjassot (50.). Validamos el viaje, subimos a un convoy del metro, heredero del tan mentado trenet y nos dirigimos a Valencia.

burjasot 10

Hasta aquí la narración de viaje de un habitante de Godella, que saliendo de su casa fue a Burjassot a coger el metro dirección a Valencia. Esa sería la síntesis: origen y destino, pero lo importante ha sido el viaje.

El Morocho del Abasto (Manuel Salvador Redón)
Imágenes, fotografías y mapas: Manuel Geómetra.

Associació Cultural Templers de Burjassot®

Galeria de imágenes:

Burjassot-Godella. Viaje Sentimental en el Presente Evocando el Pasado (I):          http://blog-entonoquedo.msal-delinea.com/burjassot-godella-viaje-sentimental-en-el-presente-evocando-el-pasado/

 

Burjasot en el “Anuario Batllés. Región Valenciana” (Valencia, Alicante y Castellón) 1914

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , ,

A José Santamaría, mi tatarabuelo  y a todos aquellos que han ido forjando a lo largo de los siglos la Historia de nuestra población.

Sólo se conoce la entrega correspondiente a 1914-1915 de este anuario comercial, industrial y profesional referido a las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, de en torno a las 500 páginas, editado por el impresor Federico Batlles (Valencia). Se trata de una guía en la que aparecen los nombres y direcciones de los comerciantes e industriales de esta región, ordenados por sector de producción o profesional, especificado este en cinco idiomas, y agrupados por localidades. Al comienzo da cuenta de las tarifas de correos, telégrafos, paquetes postales, timbres del Estado, así como equivalencias de medias y pesas y monedas, como datos útiles para la exportación. También hace una reseña geográfica, histórica, estadística y artística de cada provincia. Inserta asimismo anuncios publicitarios. Al final contiene un índice alfabético de profesiones.

Como nuestro deseo es preservar la originalidad del Anuario, no transcribiremos las entradas referentes a Burjasot mostrándolas tal y como fueron publicadas en 1914.

34

56

78

910

1112

13alpargatas

1516

1718

1920

2122

2323

2425

2628

2930

3132

3334

3536

3738

3940

4142

4344

4546

4748

4950

5152

5354

5556

5758

5960

6162

6364

6566

6768

6970

7172

7374

7576

7879

Lozaloza 1

8081

828384

8586

8788

8990

9192

9394

9596

9798

99100

101102

103104

105106

107108

109110

final (2)

Descarga:

Anuario Batllés. Región Valenciana (Valencia, Alicante y Castellón) 1914-1915

 https://drive.google.com/open?id=1e-wVFq_dWZYquag3KXhf10tC7Cb3HtC3

Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Carta Abierta a la Opinión Pública Valenciana

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , ,

“CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA”

Un señor llamado D. Joan Lerma i Blasco, presidente de la Generalitat Valenciana , en el año 1985 creó el Consell Valencià de Cultura, ratificado por D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro…otro señor. Por cierto éste señor nombró en el año 1996 a Santiago Grisolía, como presidente (eterno presidente) y… ahí sigue.

A modo de información vemos que en el TITULO I de sus estatutos, hablan: De las funciones del Consejo Valenciano de Cultura:

Artículo 3:

El Consejo Valenciano de Cultura es la Institución consultiva y asesora de las Instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, en aquellas materias especificas que afecten a la cultura valenciana.

Velará por la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales valencianos de acuerdo con lo que dispone la presente Ley.

Artículo 4:

Serán directrices inspiradoras de la actividad del Consejo Valenciano de Cultura:

a) El respeto a los principios que informan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

b) La objetividad, veracidad e imparcialidad de sus informaciones y propuestas, de acuerdo con criterios científicos e históricos.

c) El respeto a la libertad de expresión y de pensamiento, y a la libre creatividad cultural.

d) El respeto al pluralismo cultural y lingüístico de la sociedad valenciana.

El artículo 4º, fija las directrices sobre la actividad del Consell Valencià de Cultura, los motivos de su existencia y los fines para los que se creó. Observando sus diferentes apartados no podemos dejar de preguntarnos:

¿Objetividad, Veracidad e Imparcialidad? ¿Respeto a la Libertad de Expresión, de Pensamiento y a la Libertad Cultural? ¿Velar por el Pluralismo Cultural y Linguistico de la Sociedad Valenciana? ¿Imposición por las Buenas o por Decreto de su  Ideología Lingüística?

premio

El Consell Valencià de Cultura en pleno entregando la Medalla de Honor del Consell a Pep Gimeno  “Botifarra”

En el año 2016, el Consell Valencià de Cultura decidió hacer un “homenaje” a la música de raíz tradicional valenciana a través de la figura del setabense Pep Gimeno “Botifarra”, del que podemos entresacar algunas de sus frases y “meritos”: “soc un home senzill que es nega a tindre telèfon mòbil, carnet de conduir o internet”, otra: “El Himno Regional no me lo sé, además de que no lo canto”, otra más: Algunas de esas actuaciones (… ) fueron muy lejos de Xàtiva: en Tarragona, en Barcelona… “es muy pesado ir a cantar a Tarragona, por ejemplo, y tener que levantarte al día siguiente a las siete de la mañana para ir a trabajar” y la última: “En Barcelona acabo de ser uno de los invitados a la Festa de la Mercè y días antes estuve en Tarragona con la rondalla”. Evidentemente todo tiene arreglo en esta vida y por esa razón “Botifarra” tendrá campo libre: ¡¡¡pido una excedencia de seis meses…y ya está!!! Perdón, es que hasta ahora no habíamos dicho que Pep Gimeno ¡¡¡es funcionario!!! ¿Explicará esto muchas de las cosas relacionadas con el gran “cantaor”? ¿O qué…nunca ha cantado bajo una senyera valenciana, pero sí bajo una estelada?

pep-botifarra-xativa

Pep Gimeno “Botifarra”…y la estelada 

Veamos…¿Estos consejeros (21 incluido el presidente) del Consell Valencià de Cultura saben algo de Valencia (Castellón, Valencia y Alicante) y de su cultura? Es evidentemente una pregunta retórica: ¡pues claro que lo saben! 

¿Por qué nunca tuvo ese mismo reconocimiento Pilar García Comeche “Pilareta”? ¿No se lo merecía esta mujer, artista, embajadora, ama de casa, madre…? ¿Porque no estuvo adscrita a ningún partido político? ¿O simplemente porque era una valenciana del pueblo llano, transmisora de las tradiciones verdaderamente populares y cantaba en un valenciano del pueblo, enseñado de abuelos a padres y a nietos, a lo largo de los siglos?

Pilar García Comeche, “Pilareta”, va naixer en l’any 1930 en el barri de Russafa de la ciutat de Valéncia, i va morir el dia 14 de giner de 2017, als 87 anys d’edat. Va ser un dels grans referents del cant valencià durant més de 60 anys.

pilar1-1

Pilar García Comeche, “Pilareta”

Des dels anys 1960 va portar el cant valencià per tota Espanya i Europa en grups folclòrics d’Educació i Descans (¡¡Claro!! era franquista por cantar en grupos folclóricos de Educación y Descanso) i a partir de 1976 en el “Grup de Danses La Senyera” fundat per ella mateixa. En 1983, en la plaça de Sant Pere de Roma, va cantar davant del Papa Juan Pablo II. En 1984 varen guanyar el Primer Premi Mundial en el Festival de Peixcara. Ha gravat cant valencià en 10 publicacions sonores en el Chiquet del Carme (1972) i Pastoret (1973), en el seu propi grup (1981, 1986, 1993) i ha intervingut en l’Antologia del Cant Valéncia d’Estil. En novembre de 2015, i ya en 85 anys, va entusiasmar a un Palau de la Música ple, en un festival dedicat a Joaquín Sorolla, en el que va mostrar les seues facultats junt al “Grup de Danses la Senyera”.

Pero “Pilareta” no es un caso excepcional, como ella existen muchos defensores de lo valenciano, menospreciados e incluso silenciados por la oficialidad política y cultural valenciana. El caso de esta grandísima artista es uno más, entre los ignorados por la oficialidad. Gente que preserva y transmite las tradiciones valencianas por todo el mundo, gente que logra con su trabajo ubicar a Valencia en el mapa y no sólo en el ámbito musical, también industrial, artesanal, cultural, audiovisual, científico e histórico, despreciados por las autoridades autonómicas.

Sigamos sumando…el mes de enero de 2017 se presentó en el Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjassot, la traducción a la Llengua Valenciana de “En Quixot de la Mancha”; traducción efectuada bajo las reglas ortográficas denominadas de la Real Academia de Cultura Valenciana.

En el mes de mayo se puso en contacto con el traductor “un señor, perteneciente al Consell Valencià de Cultura”, interesándose por “En Quixot de la Mancha”. El buen hombre se enteró de la traducción por los artículos y reseñas aparecidas en prensa, radio y televisión.

En aquellas fechas, los medios de comunicación difundieron la noticia de una exposición en el Congreso de los Diputados de España (Madrid), iniciada el 19 de abril de 2017, sobre las traducciones de El Quijote en casi todos los idiomas, aportadas por los diferentes embajadores acreditados en nuestro país, y las traducciones al catalán, vasco y gallego. Nadie se preocupó de enviar ningún volumen en nuestra lengua autóctona. Este componente del Consell, de forma no oficial, se puso en contacto con otros vocales haciendo ver la necesidad de que la traducción de esta obra en la lengua valenciana estuviera presente en dicha exposición. Durante esas conversaciones informales con alguno de sus compañeros, la respuesta fue: “deja esas cosas para los que entienden” y “esa no es la primera traducción al valenciano”. Cierto, existe una traducción de la obra cumbre de Miguel de Cervantes a la lengua valenciana, obra de Francesc Martínez i Martínez del año 1923. Un ejemplar de ésta traducción se encuentra en la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes (Valencia) y no se tiene constancia de ningún otro ejemplar a día de hoy.

Y lo más importante: no se trata de si es la primera traducción al valenciano, ni si la traducción está hecha bajo unas normas ortográficas u otras; la cuestión es que habiendo traducción disponible ¿no debería haber estado ésta en esa exposición en las Cortes Españolas? ¿Cuál es la importancia de que fuese la primera, la segunda o la décima? ¿Por qué no se llevó, en préstamo, la que hay en la Biblioteca Valenciana, si es que la actual no era válida?

¿Por qué se le ocurrió al traductor utilizar les Normes la Real Academia de Cultura Valenciana, cuando lo políticamente correcto hubiera sido utilizar las de la politizada, excluyente y servil Academia Valenciana de la Lengua (AVL), impuesta por los gobernantes actuales, permitida, difundida y aplaudida por los anteriores? ¿Cómo se le ocurre a este Conseller bien intencionado, plantear e incluso mencionar una traducción bajo les Normes de la Real Academia de Cultura Valenciana?

Es una aberración, que por motivos políticos no exista un ejemplar en Lengua Valenciana de la maravillosa obra de Cervantes, en la Biblioteca del Congreso de los Diputados de España. Ni Normes de Castelló, ni Normalizado, ni Normes de la RACV. Nuestra Cultura se merece mucho más que la miopía y el daltonismo reinante tanto en el Consell Valencià de Cultura, como en la propia Generalitat.

La respuesta a todo esto es muy sencilla: años y años de adoctrinamiento, dejación de funciones por parte de la mayoría de los políticos, miedo a perder la opción de medrar,  pasividad de la Sociedad Valenciana autocomplaciente y narcisista, las subvenciones extranjeras y el autoexilio dorado; pagado con antelación, de algunos valencianos buscando mullido hogar y abundante escudilla en tierras norteñas,  traducido al Román Paldino o Español coloquial, cuentas corrrientes….muy, pero que muy saneadas.

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

¡Mare meua! Els diaris…

Etiquetas

, , , , , , , , , , ,

El pasado 14 de enero publicamos un artículo titulado “Burjasot en la Guerra de Cuba (1895-1898)“.

Hoy publicaremos una misma noticia aparecida en dos diarios, con líneas editoriales totalmente opuestas. Nos referimos a los sucesos acaecidos en el entierro de Jaime Bartual Agusti, burjasotense, repatriado de la Guerra de Cuba, fallecido por enfermedad; vómito (fiebre amarilla), en su domicilio de Burjasot.

La misma noticia fue publicada el mismo día, 31 de diciembre de 1897, en el diario “La Autonomía” de Reus y “El Regional” de Valencia, con resultados totalmente divergentes.

Repatriado de Cuba:

Bartual Agusti, Jaime  (Jaime Batuas Agenti en el original)

Punto donde han fijado su residencia: Burjasot (Valencia)

Clase: Soldado

Repatriado: 25 de agosto de 1897

Puerto de desembarco: La Coruña

Vapor: Monserrat

Clasificado: ACE (A Continuar por Enfermedad)

Se incorpora: Regimiento Vizcaya, 51

DOMG 26/10/1897, 637. (Diario Oficial del Ministerio de la Guerra)

La Autonomía de Reus“. Diario republicano. Defensor del partido único: Año IV. Número 936 – 1897 diciembre 31, hoja 1ª.

autonomia 1autonomia 2

En segundo lugar “El Regional” de Valencia, órgano de la comunión tradicionalista, diario de la mañana – Año 1. Número 355 – 1897 diciembre 31, hoja 2ª.

regional 1regional 2regional 3

En la misma hoja aparece la siguiente noticia:

regional 4

Vicente Manzana de Pedro

Associació Cultural Templers de Burjassot©®