El Terrer (Els Valencians pintats per ells mateix)

Etiquetas

, , , , , , , , ,

  Enric Soler i Godes (Castelló, 1903 – Valencia, 1983) escritor y pedagogo, uno de los máximos exponentes en la defensa de las “Normes de Castelló”. Normas ortográficas elementales, que siguen básicamente las normas de Pompeu Fabra i Poch, adaptadas al valenciano. Fue uno de los editores y colaboradores de la editorial Sicania, fundada por Nicolau Primitiu en 1959.

  En la colección Sicania Popular-I, en su número 26 publicado en 1962, edita el libro  “Els Valencians pintats per ells mateix” con prólogo de Enric Soler i Godes y grabados de la edición de 1859, incluyendo textos de autores tan afamados como Vicent Boix, Josep Bernat i Baldovi, el baró de Corts, Josep Vicent Nebot y el autor que nos atañe Pasqual Pérez i Rodríguez, autor del capítulo titulado “El Terrer” donde narra las vicisitudes diarias de los vendedores de terra d´escurar burjasotenses.

1.

  Páginas 114-117

2.

El Terrer

Els terrers de Burjaçot.-Terreta d’escurar.-Una bona mesura.-Conill de porxe.-El dimoni i emptador.- Butxaques buides, costelles calentes.- Ofici d’infants.-Terra de pelaire.

  Pels temps en que els fematers envaïen la ciutat tots els matins, un altre personatge, que en aquest cas era sempre un xiquet que no passava dels dotze anys , feia també acte de presencia pels carrers: el terrer, el que a cavall d’un ase venia terreta d’escurar que portava dintre d’una sàrria.

   L’ofici era de poques pretensions i de poques ganàncies. Hi ha que aclarir, que natura, debades, li oferia la matèria prima del seu negoci. El terrer, per lo comú, era de Burjaçot, que és on estan les mines de la terreta d’escurar; d’aquesta terra arenosa i groga que les ames de casa valencianes usen encara per a escurar culleres, forquilles, ganivets, tupins, cassoles, paelles i demés estris que hi ha a les cuines i serveixen per a fer i coure el menjar.

  A l’auba, el terrer marxava a les mines, omplia la sàrria i au! cap a València manca gent a vendre la mercaderia, cridant de quan en quan, -Al terrer! Terreta d’escurar!

  I prompte,  la veu d’una ama o d’una fadrina que volia que li ompliren el tupí, el feia aturar- se.

  Sense baixar de la bèstia, el terrer, que sabia mesurar amb molta ciència anava ficant grapats de terra aullada i així el tupí s’omplia en no res; però l´ama volia atapir la terra i això portava una baralla de la que acabava callant sempre el terrer que afegia un parell de grapats més a camvi d’un tros de pa, que bona falta li feia.

  Cobrava els llanderols i a seguir el seu camí entre bocí de pa i cant de mercader. No faltava de vegades el crit de que s’aturara i com al cap d’una estona no apareixia la compradora seguía avant. Era una befa de poca solta d’algun conill de porxe, que així deia la gent als velluters, que entretenien la monòtona tasca del teler fent aturar algun venedor o fadrina.

  El terrer anava mentalment comptant els llanderols que portava a la butxaca i amb un colp d’ull mesurava la terreta que encara li quedaba per veure de fer desaparéixer, per a dispeses pròpies, algun cèntim. El pare, a l’omplir-li la sàrria, ja tenia pesada i medida la terreta que el fill s’emportava; açò vol dir , que al tornar el xic a la barraca, havia de presentar el compte net: tants llanderols de la terreta venuda i allí estava la que li havia sobrat.

  De vegades, el menut, a la tornada perdia l’enteniment i anava a casa amb les butxaques buides. No faltaven per les afores de les portes de Quart o dels Serrans el rotglet de gent maligna sense més ofici que el fer-s e amb els quartos dels demés, ajudats d’algun ganxo que feia caure al beneit que s’aturava a sondejar què passava allí i al vore què fàcilment es guanyaven els cèntims, la tentació era tan forta com clar el negoci que tenia al davant -el dimoni sempre furga-, i jugant-se el primer llanderol i entusiasmat en la ganànda inicial tornava a posar; guanyava i perdia, fins que el deixaven més net que una patena. Tot consiròs marxava a casa on aguantava amb ressignació els colps de vimet o les bascollades de reglament.

  El terrer voltava la ciutat al pas mansoi del pobre ase, al que pujava fent d’estrep amb la cua caragolada al peu, i no tenia més distraccíó que anar veent els aparadors de les tendes on tantes coses virolades i meravelloses hi havia i que mai podria comprar. Quan es trobava amb algun company d’ofici feien una curta conversa, puix en aquells carrers del segle passat, dos ases amb sàrria de costat a costat eren prou per a embossar el pas de la gent que els escridassava de mala forma.

  No era el de terrer, un ofici de pervindre, com ampliació del negoci algú d’ells portava en un cabàs a banda, uns terrossos de terra gris, dita terra de pelaire, que servia per a traure les taques de la roba; per això l’exerci en xiquets que, al fer-se grans serien llauradors, jornalers i a tot estirar carreters.

  Pasqual Pérez i Rodríguez

  Pasqual Pérez i Rodríguez (Valencia 1804 – 1868) periodista, fotógrafo, profesor e incluso sacerdote escolapio, aunque esta última ocupación tuvo que abandonarla por incompatibilidad con su dedicación política y literaria. Fundador junto con Juan Arolas y Pedro Sabater del “Diario Mercantil Valenciano” y “Psiquis”, el primer periódico dirigido exclusivamente a mujeres. Es el máximo exponente de la “Novela gótica española”, injustamente olvidado como muchos otros autores valencianos, recuperado por la doctora Miriam López Santos de la Univerisidad Complutense de Madrid en su tesis doctoral La novela gótica en España (1788-1833). Su novela “La urna sangrienta o El panteón de Scianella” es la obra cumbre de la literatura gótica española.

urnasan2

 

Espéculo: Reseñas, críticas y novedades (UCM)

Pascual Pérez y Rodríguez “La urna sangrienta o El panteón de Scianella”

Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/urnasang.html

Espéculo

 

EspécAssociació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Anuncios

Burjassot en la Fabrica vella, dita de Murs, e Valls; y nova, dita del riu

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , ,

  A partir de un privilegio de Pedro IV de 1358, se toma como el origen de la Junta de Murs i Valls, luego llamada Fabrica Vella de Murs i Valls para distingurla de la Fabrica Nova del Riu, constituida en 1590. En ambos casos se trataba de actuaciones después de sendas riadas del Túria que requerian tanto la reparación de los daños causados y la construcción de nuevas estructuras preventivas, como el seguimiento, conservación y construcción de las obras públicas.

  Se entendía por murs el mantenimiento, reparación y construcción de las murallas, incluidas puertas y las torres, y por vaylls, valls o valladar, los canales por donde van las basuras y resots de toda clase, aportados por las alcantarillas o mares, aprovechando siempre el caudal de las acequias. Hasta llegar al rio estos colectores generales se ramificaban en filloles. También la limpieza de valladares y alcantarillas debía ser pagada de la obreria de Murs i Valls. Finalmente, dependía también de esta Fabrica los caminos y puentes comprendidos dentro del término de la ciudad de Valencia (Burjassot pertenecía al Distrito de Serranos).

   En 1673, el Dr Josep Llop (1630-1685) fue insaculado, en representación del estamento real, como obrer de la Fabrica de Murs e Valls. Detrás de esta elección existía el interés de que el abogado ordinario de la ciudad y de la Fabrica recopilase y ordenase toda la legislación y normatíva sobre esta institución municipal. Dos años más tarde Llop publica la obra: De la institució, govern politich y juridich, observancies, costums, rentes y obligacions dels oficials de les il.lustres Fabriques Vella, dita de Murs y Valls, y Nova, dita del Riu, de la insigne, leal y coronada ciutat de Valencia.

Transcripción de los capítulos XXVII y XXVIII (pp 300-303)

murs 1

murs 2

O cami de Liria, começa a la abaixada del pont nou, de una fita q está davant de les terres de Don Vicent Salvador y finix aldarrer pont que está prop de les fitches, que es de la cequia de Faytanar lo qual pont tambe se adoba per la Fabrica, ó per lo Arrendador conforme les provisions fetes en 7, de Octubre del any 1594, pero ará la conservasió deste camí y ponts toca a les dos Fabriques vella y nova, dita del riu, per causa de coduhirse per aquell tota la pedra, que es porta, pera la Fabrica dels pots y paredons del riu, y aixe es troben moltes provisions fetes, pera que se adobe este camí y es page el gasto mitgeramer, y entre altres les que es feren en 19, Decembre 1654, en 19, de Ianer 1655, pera pagar certs gastos fets en dit camí per lo majarrer de la Fabrica vella, y altres rebudes per los Escrivans de la Fabrica nova en 12, de Octubre del any 1607, en 9, de Agost 1628, en 26, de Nohembre 1613, y en esta es trova la calitat de ser miger lo gasto fins lo pont dit de Faytanar, y de allí avant fin la foya de Burjasot tot per conte de la Fabrica nova, y lo mateix se troba en la provisio de 15, Iuliol 1625.

2     Per esta causa, quant los Ilustres Iurats y Obrers, es reparteixen la visura dels camins, per veure els danys, que es causaren en aquells segons lo dit pot el provisio feta en 25, de Ianer 1653, cap 9. II. 40. senyalem la visura de este camí, al Canonge, que aissistix per la Fabrica nova, juntament ab altres de la Ilustre junta, que per fer lo gasto miger de les dos Fabriques, com se expresa en una provisio feta en, 15 de Iuliol 1648.

3     En est camí ni ha dos ponts, lo hu arrimat a la cequia de Rascaña, per davall del cual pasa aygua pera regar terres del hort de Catalina Morales, y als amos de dites terres, toca la conservasio de dit pont.

4    Lo altre pont, está davant de la alquería, del Egregi Compte de Parcent per davall del qual pasa aygua pera regar terres de dita alqueria y el amo de aquelles toca la conservasio de dit pont.

5    Lo cequiol que começa del cato de les terres de Ieruasi Lodrá Ciutadá fins al cato, q hi ha en dit cequiol q pasa per davall de la cequia de Mestalla y escorre en la cequia dita petra, se deu netejar, per la persona que u fará dels basots de canem de la alquería de Don Vicente Loris, per quant escorren es este cequiol los dits bassots, y la enrunen, lo que sempre se ha costumat aixi.

6    Y quant en este camí, es fan alguns clots, ahon se trau terra de escurar, estant aquells prop del camí los dehuen fet adobar los jurats del Loch de Burjassot, conforme provisio feta en 9, de Abril 1652.

7   Lo conreo de este camí, y el de Burjasot es sol arrendar per 89. liures ço es, les 53. liures en diner y les 36. liures en sis bolletes que dona la Ilustre Fabrica pera poder carretejar ab sis mules y de cada una de aquelles cobra lo arrendador 6. liures, com es de veure per lo arrendament fet en 12, Ianer del any 1674.

Plano de Antonio Cassaus (1695). “Huerta, y Contribucion Particular de la Ciudad de Valencia”. Derecha sección: Camí de Liria y Camí de Burjassot.

murs 3

murs 4

O camí de Burjassot, comença desde el cantó de la Alqueria de Severino Ginart, y finix al pont de la cequia de Tormos, que esta ans de aplegar a la cequia de Moncada, y la conservasio deste camí toca a la Ilustre Fabrica, excepto la del pont que esta prop de Benicalat, per davall del qual passa aygua pera regar les terres de Mosen Iuan Calbios, ço de sa herencia, y als amos de dites terres toca, la conservasio de dit pont.

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

La Figuera Burjassot els desija un Feliç Any a tota la humanitat

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Casi siempre los nombres comunes son el origen de los topónimos, algunas veces el proceso es a la inversa, son los topónimos el origen de los nombres como ocurre en Burjassot, mencionado de múltiples formas a lo largo de su historia: Borgaçot, Borjaçot, Borjazot, Bugiçot, Burchasot, Burgaçot, Burgazot, Buriaçot, Burjacot, Burjaçot, Burjaçote, Burjasote, Burjazot, Burjazud, Burjasot, Burjassot, Buryaçot… y una variedad de higuera originaria de Burjassot, denominada de muy diversas maneras en función del país y del idioma:  Barjansoto, Barnisote, Bergioto / Bergiotto / Borgiotto, Brigessotu, Brigiotto, Borcejote, Bordissot, Borjaca, Borjaçoie, Bourjassotte, Bourjazotte, Bugiçot, Bujaralo, Bujarasol, Bujarrabal, Bujicot, Burchesóts, Burdit, Burgi, Burjaca, Burjalazoz, Burjaçot, Burjasotas, Burjasote, Burjassot, Burjazote, Burjoti, De solliès, Parisienne, Violeta de Solliès cuyos frutos los higos, pueden ser blancos, negros, grises, amarillos y/o rimados.

portada

Dictionnaire_de_Trévoux,_1771,_II.djvu (2)

Diccionario Universal Francés y Latín-Diccionario Trévoux. Tomo II, 6ª edición.     Paris 1771. página 16.                                               “BOURJASSOTTE: Especie de higo. Existe una pequeña bourjassotte, que es negruzca, o mejor de un violeta oscuro, de tal manera que se parece a un ciruelo: Es fuerte y delicada, pero en primavera no rinde mucho y rara vez madura en otoño”

  Algunos autores afirman que la higuera Burjassot, es el resultado de una mutación de la higuera Boñigar o Dogeñal, traída desde Constantinopla por al-Gazal embajador del emir Abderramán II (792-852) en la corte de Bizancio, siglo IX. Por otra parte los autores romanos, Catón, Plinio, Varrón, Columela, Paladio… citan las excelencias de los higos de Sagunto y el uso ancestral de los higos secos (higos pasa) a la hora de cebar las ocas y tordos en la cultura íbera, concretamente Edetana, antecedente del “foie gras” cuyos origenes se remontan a la cultura egipcia o del famoso “iecur ficatum” romano, alabado por Horacio, Plinio el Viejo o Columela entre otros.

 A partir de los siglos XI y XII aparecen las primeras referencias históricas sobre el cultivo mercantil de la higuera en Sharq al-Ándalus aunque ningún autor árabe menciona expresamente la variedad Burjassot. En el año 1310, concretamente el 13 de septiembre los Jurados de Valencia se ven obligados a emitir una “crida” (ordenanza municipal) castigando los fraudes en el comercio de higos:

      “Die veneris XIIIº Kalendas septembris (1310)
 Establirem e hordenarem los jurats e els prohomes consellers de la ciutat, per esquivar e obviar alscuns fraus que çaenrere son estats feits per alscunes persones, ço es a saber, en esportar figues seques, en les cuals esportes o esportins no me(t)ien compliment de pes de les dites figues en terres estranyes. Per tal, hordenarem que tot laurador o mercader, o atra persona, de qualque manera o ley será, qui venrá figues seques esportades o fará vendre, o encara trametrá de les dites figues esportades de fora la dita cuitat per mar o per terra, que de vui a avant meta o faça metre en l´esporti III roves netes de figues de qualque natura sien, enaxi que en la esporta aja compliment de VI roves netes de figues, e no menys, mas si mes i volran metre que u pusquen fer. En atra manera, qui contra aço fara, pedrá les figues e pagará calónia LX sous per quantesque vegades contrafará. De les cuals penes o calonies será lo terç del senyor rey, e lo terç de la ciutat e lo terç será del acusador”.

PENTAX DIGITAL CAMERA

Figuera Burjassot en el Bancal B-3. Finca la Orden del Temple.

  A día de hoy la primera referencia histórica conocida sobre la higuera Burjassot, aparece en un mandato de Juan I de Aragón del 24 de diciembre de 1390, fechado en Zaragoza:

“Juan I de Aragón solicita, por escrito, el envío del tallador, “estillador”, de piedra de Mallorca y pagos. Aparte de ello, pedía la remesa de seis naranjos, siete esquejes de higuera, de “Bugiçot”, con el propósito de plantarlos en el vergel de la Aljafería”.

  No sabemos a ciencia cierta si nuestra higuera llego de Mallorca o la exportamos a las islas. En la Mallorca del siglo XIV existía una importante producción de higos y en menor medida de almendras, pero la mayor parte de los frutos secos se importaban de Valencia, Cataluña y el Norte de África. Durante la gran hambruna de 1375 que afectó a todas las islas, los Jurados de Mallorca decidieron crear un comisionado para importar higos «figues», algarrobas «garrofes» y maíz «dacsa» del Reino de Valencia. El mencionado comisionado recorrió las villas y lugares de Gandía, Oliva, Cullera, Villalonga y valle de Ebro, Valldigna, Albaida, Jávea, Denia, Alcira, y Valencia, trasladando a Mallorca estas mercancías. Existe un documento sin mencionar expresamente la higuera Burjassot,  dirigido a los solteros de Burjaçot fechado el 17 de octubre de 1401, a instancias de los jurados y prohombres de Mallorca:

  “Publicació del privilegi, dat a Burjaçot a 8 de juliol de 1401, a instancia dels jurats y prohomens de Mallorques, per el qual atorga a tots e sengles estrangers qui aportarán a la dita illa gra, graxa, figues, vi e altres vitualles, perpetual guiatge, no sols de marques represalles y deutes civils, sino encare de tots crims, excessos e delictes fora del dit règne comeses.
Atorga mes avant que en temps de nécessitat, a conexensa del governador, puguen pendre totes naus aportants de les dites vitualles qui serán atrobades en los ports de la dita illa o en la mar entre les puntes de Tralalempa y de Cap Blanch, y aquelles forsen a descarregar y vendre les dites vitualles en la dita ciutat”.

borrador

Cuaderno de Campo de la Finca La Orden del Temple: Higuera Burjassot, morfología de la hoja y constantes medioambientales.

    Muchos burjasotenses nos han preguntado sobre el origen de la palabra “Bourjassotte” y su vinculación con la variedad de higos negros “Violette de Solliès” , en realidad es la misma variedad cuyo nombre original es Burjasssot Negra, cultivada en la cuenca de Solliès al noreste de Tolón, departamento del Var (Provenza-Alpes-Costa Azul) y con Denominación de Origen 〈en francés: Appellation d’origine contrôlée (AOC)〉 desde el 2006. A diferencia de nosotros saben salvaguardar a nivel mundial sus intereses.

  Su origen proviene del establecimiento de la Corte Papal en Perpiñan. El Papa Luna (Benedicto XIII) en 1415 estableció su corte en Perpiñan para reunirse con el emperador Segismundo, el rey de la Corona de Aragón Fernando I, Vicente Ferrer (San Vicente Ferrer) y el futuro rey de Aragón Alfonso V, como el Papa era un gran consumidor de higos, a lo largo de su estancia en Perpiñan consta la compra regular de “Ficus Bugiçot” y esquejes de dicha higuera en los libros contables de la cancillería papal. Los esquejes  pasaron de Perpiñan a Montpellier, a Aviñon (Plá de Dèu-Llano de Dios), después a Marsella y finalmente se aclimataron perfectamente cerca de Toulon-Tolón. El origen de “Bourjassotte” es un galicismo derivado Burjassote, aunque su primera denominación fue “Bourjassot“, así aparece en muchos topónimos al sureste de la Provenza. El gran impulsor de su cultivo en Francia fue el rey Luis XIV, el rey Sol (1638-1715), plantó alrededor de 700 higueras de distintas variedades en los jardines de Versalles, aunque existíán ejemplares de higuera desde la época de los griegos, su cultivo a gran escala fue desarrollado por Juliano el Apóstata en las cercanías de Paris con sus proto-invernaderos.

  La Higuera Burjassot, fue manjar de reyes y Papas, palió hambrunas, prueba de cargo en un proceso inquisitorial por desayunos judaizantes en el siglo XV, viajó a América. El capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557) en su Historia General y Natural de las Indias, Islas y tierra-firme del mar océano (1526), comenta:

“…en la isla La Española y en la tierra firme había muchas higueras  y de muy buenos higos, que se recolectaban  durante la mayor parte del año «Higos son de los que en Castilla llaman godenes, y en Aragón y en Cataluña de burjazote» 

  Estudiada en tratados de agricultura desde el siglo XV. Durante el siglo XVIII se utilizó en el tráfico-mercantil con el enemigo inglés durante la Guerra de Sucesión (1701-1713) y tras el Tratado de Utrecht. Profusamente descrita en  enciclopedias, libros de agricultura, jardinería y tratados de cocina en Europa, América y Australia; alimento imprescindible en las “raciones de previsión” o “raciones de combate” de los ejércitos contendientes en la Primera Guerra Mundial o como sucedáneo del café en la Segunda Guerra Mundial.

  La primera referencia histórica de nuestra higuera en el siglo XX se la debemos a D. Juan José López Laguarda en su libro “Del Burjasot de Antaño (Apuntes para el Folk-lore local, 1952), capítulo titulado: “Universalidad de Burjasot.- Los higos”. p 15) “…con un enorme plato de «burchesóts» riquísimos…

  No volveremos a mencionar la imposición lingüística catalana sobre el origen de la palabra “Bordissot” comentada ampliamente en nuestro artículo “Breves notas sobre la “Higuera Burjassot”: Bancal B-3, Bancal A-2, Bancal A-1, Acodos” del 7 de octubre de 2018.

 En la mayoría de los textos originales mallorquines de los siglos XIV, XV, XVI y XVII  mencionan la “Higuera Burdit, Burgui o Bordi. Pedro Esterlich en su libro “La Higuera y su cultivo en España” (1910) describe la higuera “Bordissot”, como una especia alóctona de la Islas Baleares y Ferran Obiols en su artículo “Enfilats a la figuera” (8/9/2017) menciona únicamente la “Figuera Burjassot” como una variedad de higuera existente a lo largo de la costa mediterránea peninsular.

amengual 1858

amengual 1858_1

Página 269

labernia 1866labernia 1866_1

labernia 1866_2

labernis 1866_3

Páginas 398, 474, 477

  Estos diccionarios fueron publicados unos 60 años antes del “famoso” Diccionario de català-valencià-balear de Alcover y Moll (1924). Alcover fue el impulsor del Primer Congreso Internacional de Lengua Catalana (Barcelona, 1906) y primer presidente (1911-1918) de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

  Diccionari Català-Valencià-Balear de Alcover y Moll:

Captura de pantalla (429)

  Nosotros, todos los burjasotenses debemos mantener viva su memoria para legarla a las generaciones venideras. Por todo lo expuesto es necesario un trabajo exhaustivo: científico e histórico para la recuperación de nuestra Higuera Burjassot.

 Agradecemos públicamente a la doctora Dª Margarita López Corrales, D. Francisco Javier Soriano Pons, D. Jaume Prohems Tomás y a D. José Francisco Pertusa Grau, su colaboración, indicaciones y recomendaciones en la elaboración de los Cuadernos de Campo y en las certificaciones correspondientes.

Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

  Nota: 

  Hemos observado la apropiación indebida de algunos de nuestros artículos usurpando la autoría de los mismos publicados en este blog y difundos por terceros como propios, por lo cual nos vemos obligados a omitir las fuentes y los documentos consultados en la elaboración del presente artículo. Todo aquel que desee contrastar la documentación aportada y la bibliografía consultada para la elaboración del presente artículo puede contactar con nosotros en:  templersdeburjassot@gmail.com.

 

TIRANT

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , ,

ffcf21ae-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6-348x500

 A lo largo de la plena Edad Media, tanto autores españoles como extranjeros (principalmente franceses o de habla francesa) habían tratado de definir y concretar los aspectos formales de la mentalidad y la actividad caballerescas. Sería así al menos desde el Livre des manières, compuesto por el obispo de Lisieux Étienne de Fougères a finales del siglo XII y que plantea un primer tratamiento teórico de la condición caballeresca, dotándola de un bagaje social y cultural, y asimilando su función principal como buen eclesiástico a la defensa de la santa Iglesia. Sobre estos valores abundaría San Bernardo de Clairvaux (Claraval) con su más que conocido De laude novae militiae, escrito en alabanza del Temple cuando aún estaban muy lejanas las hogueras que consumirían al gran maestre de la orden y a varios de sus principales caballeros por orden del rey de Francia Felipe el Hermoso. También Juan de Salisbury, que recordaría en su Policraticus la importancia de la formación guerrera de los jóvenes y de la disciplina,  todos ellos, y muchos más, coinciden en enumerar buena parte de los elementos que se convertirían en los rasgos canónicos del oficio caballeresco, como la dedicación de sus componentes a las hazañas épicas. Pero su fondo es mucho más profundo de lo que quizás pueda parecer en un principio: la caballería, según Llull (Libro del Orden de la Caballería), fue creada cuando:

“[…] Faltó en el mundo caridad, lealtad, justicia y verdad; comenzó enemistad, deslealtad, injuria y falsedad, y de ahí nació error y turbación en el pueblo de Dios, que fue creado para que los hombres amasen, conociesen, honrasen, sirviesen y temiesen a Dios. Al comenzar en el mundo el menosprecio de la justicia por disminución de la caridad, convino que justicia recobrase su honra por medio del temor; y por eso se partió todo el pueblo en grupos de mil, y de cada mil fue elegido y escogido un hombre más amable, más sabio, más leal y más fuerte, y con más noble espíritu, mayor instrucción y mejor crianza que todos los demás. Se buscó entre todas las bestias la más bella, la más veloz y capaz de soportar mayor trabajo, la más conveniente para servir al hombre. Y como el caballo es el animal más noble y más conveniente para servir al hombre, por eso fue escogido el caballo entre todos los animales y dado al hombre que fue escogido entre mil hombres; y por eso aquel hombre se llama caballero […]. Quien quiere, pues, entrar en la orden de caballería debe meditar y pensar en el noble principio de la caballería; y conviene que la nobleza de su corazón y su buena crianza concuerden y convengan con el principio de la caballería, pues, si no lo hace así, sería contrario a la orden de caballería y a sus principios”.

  Hoy queremos dedicar esta entrada a una potentísima figura literaria, la Tirant lo Blanc, el ficticio personaje salido de la pluma de otro inquieto caballero, Joanot Martorell (1413-1468), que se publicó en Valencia y en valenciano años después de su muerte (1490) y se tradujo al castellano en 1511. Fue, como el Quijote nos demuestra fehacientemente, libro de cabecera de Cervantes: de hecho, lo salvaba de la quema que sufrirían en la obra los restantes libros de caballerías que habían conducido a la locura al ingenioso hidalgo, por ser “tesoro de contentos y mina de pasatiempos”.

San-Jorge_Siglo-XV-58_5x42-363x500

San Jorge, patrón de la Caballería, en un icono bizantino del s. XV

  Corriendo aventuras en Inglaterra o en Constantinopla, enamorándose de la hija del Emperador o combatiendo contra los otomanos, Tirante se nos muestra como un perfecto paradigma de caballero literario.

  Obra Original en valenciano: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tirant-lo-blanc–1/html/

  Y como fondo para su lectura, les recomendamos encarecidamente el disco que dedicó, en 2011 -centenario de su impresión en castellano- el grupo valenciano Capella de Ministrers a la obra de Martorell:

Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

Burjasot y Los Silos (1975)

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , ,

  En el programa de las “FIESTAS PATRONALES – BURJASOT – 1975 – Del 2 al 17 de Agosto“. El pénultimo alcalde del franquismo, escribió un artículo muy interesante sobre el Patio de los Silos; meses después del edicto de la Alcaldía de Valencia, cediendo el uso,  la obligación del mantenimiento del edificio, de su ornato y su conservación por parte del Ayuntamiento de Burjassot.

  D. Pedro Bueno Gil fue alcalde de Burjassot entre el 28 de septiembre de 1970 y el 1 de febrero de 1978. En el Programa de la Fiestas Patronales de Burjassot (1975), escribió lo siguiente:

pedro bueno 1 (2)

  “Creo que debo aprovechar la oportunidad de nuestras Fiestas Patronales, para, a través de este Programa y aunque sea sucintamente, informar de cuanto de 1948 -año en el que se iniciaron las primeras gestiones oficiales-, se ha hecho por conseguir que este Monumento tan entrañable se conservara como lo conocimos los que hemos nacido en las inmediaciones de sus muros seculares. La primera gestión no dió resultado positivo alguno, pero no fue motivo de desaliento para la Corporación Municipal de Burjasot, que, a la vista del deplorable estado de abandono de Los Silos, de nuevo volvió a intentar del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, como propietario del inmueble, la debida colaboración para buscar y aplicar la fórmula reparadora, antes que, para vergüenza de todos, se caigan definitivamente estas piedras seculares, que deben conservarse a toda costa.

  Las últimas gestiones, iniciadas en Septiembre de 1971, con la visita del entonces Alcalde de Valencia, Dr. López Rosat, quedaron un poco como paralizadas a causa de su relevo; no obstante, su sucesor y actual Alcalde, D. MIGUEL RAMÓN IZQUIERDO, tan pronto como tuvo conocimiento de la legítimas aspiraciones del pueblo burjasotense, volvió a dar impulso a las conversaciones de ambos Ayuntamientos, haciéndolo a través de sendos representantes, ls dos primeros Tenientes de Alcalde por Valencia, D. Antonio Soto Bisquert, y por Burjasot, D. Vicente Tortajada Martínez.

  Fruto de todo lo tratado es el acuerdo que por el Ayuntamiento de Valencia se adopta en el Pleno del 7 de Febrero de este año, por el que se concede a Burjasot el “uso común especial normal de bienes de dominio público“. No es todo, ni es mucho lo que se ha conseguido, pero sí lo suficiente para que, ya con una reconocida personalidad jurídica y contando con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, nos podamos permitir pensar que es lo que queremos para nuestro gran Monumento LOS SILOS.

  ¡Ya tenemos LOS SILOS para poderlos disfrutar y conservarlos! Pero… ¿cómo?. En primer término pensamos que tenemos una función que cumplir, colaborando con el Ayuntamiento de Valencia, para que se lleve a cabo una completa restauración de tan querido Monumento. Su consolidación resulta imprescindible, y ella ha sido estudiada por nuestro Ayuntamiento de forma que nos permita una utilización de LOS SILOS en consonancia con su rango. Así pensamos que, para que los visitantes que a ellos acudan no se limiten a contemplar su exterior y comprueben cómo son por dentro, aspiramos a que se pueda aspirar a un pequeño recorrido por el interior de los que ya fueron abiertos lateralmente durante la guerra -los recayentes al paseo Concepción Arenal- los cuales convenientemente iluminados y comunicados entre sí contribiurían a dar gran interés a la visita.

  Otra de las metas  a las que aspiramos, además de dotar al Monumento de su correspondiente Conserjería, con adecuada vivienda, es llegar a montar, en lo que se supone fue un almacén (antigua conserjería), un Museo dedicado al arte de la seda, por ser actividad muy típicamente valenciana, en la que Burjasot alcanzó -y aún hoy mantiene-, un sólido prestigio.

  pedro bueno 2 (2)

    Asimismo y con objeto de dar igualmente una digan utilización al pabellón conocido como el “EMBARRONAT”, se suguiere, una vez sea convenientemente restaurado, se instale en él, una exposición permanente de cuantos útiles, eran de uso, en el tiempos que LOS SILOS cumplían su misión como tales: Tornos, cuerdas, palas, material, sacos, pesas y medidas, faroles de aceite, llaves y otros elementos, que estamos seguros están en la mente de todos los viejos burjasotenses que conocieron la actividad que allí se desarrollaba. Igualmente y como ornamentación, se piensa en la colaboración de una adecuada muestra de obras de cerámica, con azulejos, platos, jarrones, cuadros y otros elementos que puedan contribuir al fin propuesto.

  Complemento a todo lo expuesto sería la adecuda iluminación de pequeñas zonas ajardinadas en los puntos clave para ello, haciendo que LOS SILOS ofrezcan un conjunto armónico, durante el día y la noche, como, sin lugar a dudas, es la aspiración de todos cuantos vemos en LOS SILOS algo así como el símbolo más querido de nuestra muy amada Ciudad.

  Que todo lo expuesto es factible, resulta indudable. Tan sólo hace falta que la voluntad del pueblo sea tan firme como unánime para que una obra que a todos nos beneficia, y que, por consiguiente debe ser obra de todos; entidades, sociedades culturales, y recreativas; industriales y comerciantes, gremios y fuerzas vivas en general, sin olvidarnos de las calvarias, que durante las Fiestas bien saben el valor que para ellos LOS SILOS tienen, que también en tantas ocasiones han sabido hacerse eco de los problemas de nuestra Ciudad, en general; y de nuestro amor por LOS SILOS muy particularmente.

  Decimos que, lo que hagamos, debe ser obra de todos, de igual manera que afirmamos que todos también contribuyeron -unos con sus estímulos y otros con su colaboración-, a lo que ya hemos logrado, consiguiendo la cesión de uso y disfrute, para cuyo logro, además de destacar atoda la Corporación Municipal de nuestra Ciudad, que como fiel intérprete del pueblo nos alentó en todo momento, habremos de hacer público testimonio de gratitud a quien, de forma personal y dedicando mucho tiempo en gestiones que a todos nos interesaba, fue nuestro representante y velador. Nos referimos a la persona de D. Vicente Tortajada Martínez, quien, estando siempre dispuesto a ser el portavoz de Burjasot, supo dialogar con el representante de Valencia, D. Antonio Soto Bisquert, haciéndole participe de nuestro anhelos, al que también en Burjasot debemos gratitud, pues, no sólo supo escuchar, lo que no es poco, sino que, para mayor satisfacción nuestra, supo igualmente comprender.

  Seguramente que no hemos dicho todo lo mucho que os queríamos decir, aún cuando sí estimamos que con lo ya dicho es suficiente para dar a BURJASOT y a cuantos con BURJASOT se hallan vinculados esta buena noticia, con la que avalar nuestro tradicional saludo para desearos unas muy felices Fiestas Patronales, las primeras en las que vamos a disfrutar de nuestros SILOS sin haber tenido que solicitar para ello el permiso previo del Ayuntamiento de Valencia, hecho que queremos resaltar jubilosamente para que todos tomemos conciencia de ello y sepamos hacernos dignos de ser los más celosos y amantes guardadores de LOS SILOS, como así lo desea y espera ilusionadamente en estas vísperas de Fiestas, que os las desea muy venturosas,

vuestro Alcalde, PEDRO BUENO GIL

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Cuartel General del mariscal Suchet en Burjassot, 1811-1812.

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Alrededores de Vcia 1812

  Mapa elaborado por italiano Camillo Vacani, Barón di Forte Olivo, que comprende la ciudad de Valencia y sus alrededores. Pertenece a la obra de tres volumenes, “Atlante topografico Militare per servire alla Storia delle ampagne e degli assedi degl´italiani in Spagna, dal MDCCCVIII al MDCCCXIII corredata di plani e carte topograficeh“, de la que ocupa la Tav. VI. Orientación sur-norte. Representa la planimetría con la ciudad fortificada, edificios aislados, red de comunicaciones, puentes, tierras de labor, masas de arbolado y la posición de las tropas francesas e inglesas en el asedio. La hidrografía, muy completa, incluyendo la red de acequias y el río Guadalaviar o Turia. Signatura: 11-C-64 (Instituto Geográfico Nacional. Catálogo de la Cartoteca. Valencia. Mapas militares [1813]).

  Cartela del mapa: 

“”Esta capital del Reyno de Valencia ya fue atacada en 1808 y en 1810, de nuevo en 1811 por el Mariscal Suchet inmediatamente después del asedio y la batalla de Sagunto. Logró el paso del Guadalaviar con divisiones francesas e italianas el 26 de diciembre, envolviendo el campamento atrincherado del ejército de español, formado por 20.000 hombres y comandados por el general Blake. Cruzó sus dos puentes y entró el 6 de enero de 1812 en el campo atrincherado, iniciando un bombardeo muy intenso, ocupo un suburbio, una batería, y dio la vuelta a la ofensiva,  mientras que las minas y la artillería destrozaban el recinto débil, y así el ejército y el pueblo tuvieron que rendirse el 10 de enero a las divisiones italianas del general Severoli y Palombini siendo una parte muy importante en esta acción clamorosa del ejército francés de Aragón. El general Mazzucchecci fue nombrado gobernador de la plaza hasta el momento de su retirada a fines de 1813″”

Carta del contorno de Valencia

“En relación con las defensas del campamento atrincherado y las obras de asedio realizadas en 1812.  Para servir a la historia militar de los Italianos en España. Del caballero Vacani Maggiore del Ilustrísimo y Real Cuerpo del Genio. (1813)”

Alrededores de Vcia 1812 (2)

Sección del mapa: Cuartel General de Mariscal Suchet (Burjasot). Belvedere significa “bella vista” en italiano e Granajo di Valenza (Granero de Valencia)…Los Silos de Burjassot.

Fuentes francesas

X. El mariscal creyó debia de reforzar las tropas de la orilla izquierda, y como la brigada Pannetier, que el general Beille habia dejado muy atras al partir del Aragon, acabase de llegar á Murviedro, se la colocó al momento en linea á espaldas de Campanar, entre Beniferri y Benimamet: el 4° de húsares vino á campar tambien en las cercanías de Burjasot, dó se estableció el cuartel general. En la orilla derecha se construyeron algunas obras para asegurar mejor nuestros campamentos: se trazaron y elevaron dos reductos y se fortificó un convento en los caminos por donde el enemigo hubiera podido emprender el desembocar, y se dispusieron muchos otros atrincheramientos en diferentes puntos, con el objeto de que nos quedase siempre tiempo para ponernos en defensa contra las salidas de una tan numerosa guarnicion, y de la que tan poco distábamos. En la noche del 30 al 31 se presentaron dos mil Españoles, por frente á la division Severoli; el 1° de línea italiano los esperó, casi á quema ropa, y embistiendo contra ellos, los rechazó y los obligó á reentrar en la plaza”. (Suchet, L. G. (1829). Memorias del Mariscal Suchet, Duque de Albufera, sobre sus campañas en España, desde el año 1808 hasta el 1814, escritas por él mismo, traducidas en español, con el mas particular esmero, por GD M. Vol III, p 131-132).

husares_en_tarragona_red2

Carga del 4ª de Húsares a una posición avanzada durante el Sitio de Tarragona en 1811, pintura de Augusto Ferrer Dalmau

  El 4º regimiento de Húsares era una compañía de élite ubicada dentro de la División Tilly,  Brigada de Caballería del General Boussart. Su cometido, eran las labores de rastrear, explorar, seguir los movimientos de los sitiados fuera de las murallas y también la guardia y custodia del General en Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército el General de División Louis Gabriel (Mariscal) Souchet cuando estableció su cuartel general en Burjassot.

  Fuentes británicas:

  “…A finales del mes de octubre de 1811, Suchet esperaba refuerzos para dar el golpe definitivo sobre Valencia después de tomar Sagunto. Mientras llegaban refuerzos, Suchet avanzó sus líneas el 3 de noviembre, ocupando Paterna por el oeste y El Grao en la desembocadura del Guadalaviar, y también la parte de Valencia que quedaba en la orilla izquierda. Blake por su parte, se había dedicado a fortificar en los últimos meses no sólo Valencia, sino toda la orilla derecha del Guadalaviar, desde su desembocadura hasta Manises. Al ver que pasaban las semanas sin que los franceses atacaran sus posiciones decidió mandar al conde de Montijo a Aragón, para intentar distraer la atención del enemigo. Se puso al mando de varias partidas de guerrilleros, pero, a pesar de  algunas pequeñas operaciones, no consiguió desviar los refuerzos que se dirigían a Valencia.

  A finales de diciembre, Suchet disponía de unos 30.000 hombres, Blake de unos 23.000. Al anochecer del día 25 el general Harispe empezó a cruzar el río por Riba-roja, mucho más arriba de la línea de defensas española, lo cual las convertía en inservibles. Casi al mismo tiempo, el general Habert cruzaba el río cerca de la desembocadura. Según el plan de Suchet, estas dos columnas se unirían al sur de Valencia, dejando a la ciudad cercada con todo el ejército español dentro.

  El plan se completó con muy pocas pérdidas y únicamente escapó del cerco el general Mahy con unos 5.000 hombres. La situación de Blake era muy crítica y decidió sacar de Valencia a los 17.000 soldados que quedaban. La salida, se efectuó al anochecer del día 28 por el puente de San José. Todo fue bien hasta llegar a Burjasot, donde se encontraron con las primeras tropas francesas.   Unos 500 hombres de vanguardia consiguieron abrirse paso pero al oír el tiroteo empezaron a llegar más tropas francesas. Y Blake, en vez  de presionar hacia delante, dio órdenes de retirarse otra vez a Valencia. El año terminó a la espera de que llegara el tren de “sitio” francés y empezara el bombardeo…” (Santacara, C. (2018). La Guerra de la Independencia vista por los británicos. 1808-1814. Antonio Machado Libros).

Fuentes españolas:

“…Muy desacertados van los que vituperan á Mahy por no haberse retirado sobre el Júcar y entrádose en Valencia pues á mas de lo dificil que le era esta operación, hallándose interpuestos los franceses entre Mislata y Cuarte y estendidos hasta Catarroja, ¿qué conseguia aquel general con entrar en la ciudad? Lo mismo que alcanzó Blake con la inconcebible resolucion de encerrarse en ella. Este es á nuestro entender el mayor de los cargos que se le puede hacer á D.  Joaquin, mayormente cuando no hallándose en disposicion de imitar á Zaragoza, que aun en ese caso siempre hubiera sido error el quedarse, no le quedaba mas medio de salvar su reputacion militar que salir con su ejército á todo trance de Valencia, lo que todavia pudo verificar el 26, bien al mediodía, antes de ponerse Habert en comunicacion con Arispe, dirigiéndose al istmo, entre la Albufera y el mar; bien por la noche no estando aun preparado el enemigo á contener una repentina irrupcion y salida de nuestras tropas. Asi opinó la junta de generales que se reunió aquel dia; pero Blake, no obstante, resolvió lo contrario con el peregrino pretesto de que siendo preciso distribuir de antemano viveres, haciase imposible verificarlo en tan breve espacio. ¡Y esto lo decia un general que mandaba á los sufridos soldados españoles! Dilatóse, pues, la partida para el dia siguiente. Al anochecer se volvió á reunir el consejo de generales: sus individuos insistieron todos en el mismo dictámen dado la víspera, de poner al ejército inmediatamente en salvo; mas todavia se le ocurrió al general en gefe otra nueva dificultad. La artilleria de batalla permanecia en los atrincheramientos, y removerla á deshora, como era indispensable para ejecutar de noche la salida, pareciale imprudente y motivo de espanto al pueblo. Asi se difirió la operacion por segunda vez. En vista de esto, no se sabe qué estrañar mas, si la negligencia anterior, cuando en dos meses hubo tiempo para precaver todos los casos, ó la intempestiva prudencia é incertidumbre de ahora.

   Por último se decidió, aunque ya tarde, la salida, fijándose para ella la noche del 28 al 29. Encargóse del mando de la plaza D. Cárlos Odonnell, al que se le dejaba muy poca tropa y la orden de capitular á su debido tiempo, consultando los intereses del vecindario. Todo el grueso del ejército reunido, y bajo las órdenes de D Joaquin Blake debia dirigirse por la puerta de San José y puente inmediato, y salvarse penetrando por las lineas enemigas via de Burjasot, como punto en donde habia menos enemigos, y en que á las cuatro leguas empezaba ya el terreno quebrado. El orden de la marcha era el siguiente. A la cabeza la division de D José de Lardizabal, de la que formaba una pequeña vanguardia un corto trozo dirigida por el coronel Michelena: en el centro D. Joaquin Blake, la division de Zayas, bagages y varias familias: detras D. José Miranda y su tropa.

  Abrió, pues, Michelena la marcha y pasó entre Tendetes y Campanar: imitóle Lardizabal, no encontrando al principio ningun estorbo. El enemigo se mantenia tranquilo, si bien algo en guardia por haber los nuestros esplorado en la tarde aquel sitio. Siguiendo adelante, cruzaron ambos gefes una acéquia que habia primero, y llegaron á la de Mestalla, en donde les faltaron tablones que facilitasen el paso. Mas Michelena, hombre activo y diligente, no se arredró por eso, y descubriendo un molino ó casa con comunicacion que daba á entrambas orillas, trató de atravesar por allí. Tenian los enemigos apostado cerca un piquete, y preguntando este «¿quién vive?» respondieronlos españoles en lengua francesa: húsares del 4º regimiento;» y siguieron su camino denodadamente. Por desgracia la serenidad y arrojo de Michelena y su corta vanguardia no tuvieron imitadores. Lardizabal titubeó, y parándose detuvo el movimiento de lo restante del ejército. Hallábase todavia Blake en el puente inmediato á la puerta de San José, y no tomó partido alguno, aunque vió el entorpecimiento que esperimentaban sus columnas. Zayas, impaciente y resuelto á no retroceder, le propuso atinadamente continuar, y por el rio arriba dirigirse al pueblo de Campanar; pero nada consiguió con su prudente dictamen”. (Príncipe, M. A. (1844). Guerra de la Independencia: narración histórica de los acontecimientos de aquella época, precedidas del relato crítico de los sucesos de más bulto… Tomo 3, p 257-258)

  La salida de las tropas españolas por el puente de San José preveía alcanzar primero Burjassot y desde allí llegar a Llíria. Solo logró su objetivo el destacamento de vanguardia a las órdenes del coronel Michelena.

Valencia,_València_-España-_Área;_de_1812_-1-

Mapa elaborado en enero de 1812 por la Armada Francesa y de Aragón donde se localizan las posiciones de los diferentes ejércitos, el calibre de las baterias y el número de piezas de artillería. También el número de generales de brigada, oficiales, infantería, caballería, artillería y zapadores del ejército español cautivos, incluyendo las bajas y los heridos después de la conquista de Valencia.

Valencia,_València_-España-_Área;_de_1812_-1- (2)

Sección del mapa anterior donde se puede apreciar en primer lugar las posiciones del 4º regimiento de Húsares en Burjassot y las dos entradas a Valencia del antiguo camino de Burjassot a Valencia, una por la Torres de Serranos y la otra por las antiguas torres de la actual plaza de Na Jordana. Como curiosidad señalaremos que el Patio de los Silos aparece en este mapa como San Roque.

   Las fuentes documentales más importantes de las guerras napoleonicas son la tablas de Martinien (Aristide Martinien), la primera ” Tableaux, par corps et par batailles, des officiers tués et blessés pendant les guerres de l’Empire (1805-1815)” editada en 1899, la segunda publicada con un suplemento en 1909 y las aportaciones de Jorge Planas Campos junto con Antonio Grajal de Blas en su libro “”Officiers de Napoléon tués ou blessés pendant la Guerre d’Espagne (1808-1814)“. Donde aparece el siguiente apunte:

“1 de enero de 1812, (Sitio de Valencia). El ejército francés de Aragón, 1ª División Italiana Palombini, Regimiento nº 7 de Dragones Reales Italianos (Dragones de Napoleón), en el lugar de Burjasot el Regimiento nº 7 perteneciente a la División Boussard, 2ª  Brigada DeLort, formada por tres escuadrones, con un total de 409 hombres, procedentes de Sagunto y destacados en Burjasot una guarnición de 52 hombres, entablaron combate con el ejército español con el resultado de ningún oficial herido o muerto”.

SG. Ar.G-T.2-C.3-138

“Pays aux Environs de Valence”. Mapa francés de los alrededores de Valencia, margen izquierda del Guadalaviar o Turia. (ca 1811). Ministerio de Defensa, Cartografía Histórica. SG. Ar.G-T.2-C.3-138

  Uno de los males endémicos de los ejércitos napoleónicos consistió en la escasez de calzado para sus tropas. Burjasot no se libró de las obligaciones impositivas de los nuevos conquistadores. El mariscal Suchet, decretó el 22 de marzo de 1812 “Una contribución de calzado“, en los siguientes términos.

  Considerando que es justo que la ciudad de Valencia que ha sostenido un sitio contra el Exército de Aragón provea a su calzado, ohído al Señor Intendente general sobre su proposición hemos decretado y decretamos.

Artículo 1º. La ciudad de Valencia y todo su acantonamiento subministrará dentro de quatro meses al Exército de Aragón 31.267 pares de zapatos para los soldados de Infantería y 4.354 pares de botas (2.600 a la dragona y 1.754 a la Húsar) para la cavallería.

Artículo 2º. Cada par de zapatos queda fijado al valor de cinco pesetas (20 reales): las botas a la Usar a 27 pesetas (108 reales) y las botas a la Dragona, treinta pesetas (120 reales). La ciudad de Valencia tiene obción [sic] de hacer el subministro en ser o en dinero. En este último caso los fondos serán ingresados en la caxa del Recividor central.

   Encargo a Vuestra Señoría deponer desde luego en execución este decreto, cuyas disposiciones deven pesar sobre los comerciantes, eclesiásticos, hacendados, artesanos y labradores, tomando por base del reparto el importe de la contribución extraordinaria que ha cavido a cada uno, e excepción de los terratenientes que sólo deven contribuir en los pueblos en cuyos distritos poseen bienes o propiedades.

   Burjassot formaba parte de la Particular Contribución de Valencia, aportando 4.721,10 reales (236 pesetas), sujeto bajo la jurisdicción del cuartel de Campanar, junto con Campanar, Benicalaf, Marchalenes, Camino de Moncada, calle Murviedro, Carpesa, Beniferri, Masarrochos y Albuixec.

Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

Bibliografía:

Guerra e Historia Pública (GeHP) Universitat d´Alacant. www.guerra-historia-publica.es Consultado 17 de octubre 2018.

Príncipe, M. A. (1844). Guerra de la Independencia: narración histórica de los acontecimientos de aquella época, precedidas del relato crítico de los sucesos de más bulto… Tomo 3.

Santacara, C. (2018). La Guerra de la Independencia vista por los británicos. 1808-1814. Antonio Machado Libros

Serra, M. P. H. (2004). El Ayuntamiento de Valencia y la invasión napoleónica (Vol. 105). Universitat de València.

Suchet, L. G. (1829). Memorias del Mariscal Suchet, Duque de Albufera, sobre sus campañas en España, desde el año 1808 hasta el 1814, escritas por él mismo, traducidas en español, con el mas particular esmero, por GD M. Vol III.

 

 

 

 

 

 

Pedro Agustín Álvarez Escarpizo. Un leonés fusilado en Burjassot.

Etiquetas

, , , , , , , ,

  Bembibre (León), 15.V.1789 – Burjasot (Valencia), 29.III.1837. Aristócrata y militar.

  Procede de una familia noble. Es hijo de Bernardo Álvarez Escarpizo y de Teresa Merino de la Vega. Al iniciarse la Guerra de la Independencia (1808-1814), Escarpizo cursaba estudios de “orden sacro” en Astorga (León), al haber sido designado por su hermano mayor, Francisco, para usufructuar el vínculo eclesiástico fundado por su tío paterno, el párroco Cayetano Álvarez Escarpizo. Sin embargo, su escasa vocación y el sentimiento patriótico despertado tras la invasión francesa de la Península, le llevan a abandonar el seminario y alistarse en el “Batallón de Voluntarios del Bierzo” el 19 de marzo de 1808. El 12 de agosto siguiente, pasa a ser cadete en el “Batallón de Infantería de Línea de Zaragoza”. En estos años tomó parte en la “batalla de Medina de Rioseco y en las acciones de Somosierra, Logroño, Calahorra, Tamames, Medina del Campo y Alba de Tormes”.

  Estuvo también en el sitio de Puebla de Sanabria (Zamora), entre el 3 y el 10 de agosto de 1810 y, tras la rendición del enemigo, es trasladado al “Batallón de Fernando VII”. El 21 de junio de 1813 acude con los “Voluntarios de Castilla” a la batalla de Vitoria (Álava), el 7 de octubre a la ofensiva sobre el río Bidasoa y el 10 de noviembre al lance de San Juan de Luz (Francia). Por su destacada intervención en esta última campaña sería ascendido a teniente. Una vez firmada la paz, se le destina a la guarnición de Pamplona (Navarra). Llegamos así a 1815, año en que tiene lugar la sublevación liberal protagonizada por el general Juan Díaz Porlier en contra el absolutismo instaurado por Fernando VII (1808-1833). Este hecho obliga a Escarpizo a dejar Zamora para trasladarse al Ferrol (La Coruña), a fin de sumarse a las fuerzas encargadas de sofocar el levantamiento.

  El 19 de julio de 1819 se embarca en Cádiz con la expedición enviada a Lima (Perú) para reforzar a los contingentes realistas que intentaban impedir la emancipación de las colonias, ahora al mando del general Manuel Cagigal. Agregado al Ejército del Alto Perú, le vemos combatiendo a los independentistas, que por esas fechas habían invadido la costa de Arica (Chile). Como heroico puede adjetivarse el comportamiento demostrado el 21 de mayo de 1821 en la acción de Mirave (Perú).  A pesar de haber recibido varios disparos, Escarpizo siguió batiéndose con una valentía admirable hasta que fue hecho prisionero. Ello hizo que el virrey José de la Serna e Hinojosa le nombrase capitán el 9 de junio. Destacar igualmente su meritoria actuación al frente de los granaderos en Zepita (Perú) el 25 de agosto de 1823, desalojando de la estratégica posición que ocupaban a un número importante de insurgentes. Carga en la que resultó herido de gravedad. En reconocimiento a su ejemplar trayectoria militar el mencionado virrey le concedió el 29 de agosto el grado de teniente coronel. Sabemos por su expediente que el 6 de agosto de 1824 asiste a la jornada de Junín (Perú) y el 9 de diciembre a la debacle de Ayacucho (Perú), donde tuvo lugar la capitulación de las  tropas realistas.

85134380 (2)

Fusilamientos en Burjasot (Valencia), Cromolitografía perteneciente al tomo segundo de la Historia de la Guerra Civil y de los Partidos Liberal y Carlista. Madrid, 1890. Autor: Juan Alaminos.

  Regresa a España el 15 de octubre, y el 31 de diciembre, al igual que le sucedió al resto de los combatientes repatriados de América, fue apartado del servicio activo por temor a que pudiesen extenderse entre los soldados tendencias liberales. Habrían de transcurrir cinco años para que Escarpizo volviese a incorporarse a filas, concretamente el 1 de abril de 1829. En esta ocasión formando parte del Regimiento de Infantería de Saboya. En el transcurso de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) dos batallones de esa unidad, que se encontraban en la localidad valenciana de Paterna (Pla del Pou), son derrotados el 29 de marzo de 1837 por el general carlista Ramón Cabrera. Los oficiales y sargentos allí capturados, entre los que estaba el propio Escarpizo, fueron llevados a Burjasot y fusilados. Un trágico episodio que las crónicas de la época tacharían de “cruel e inhumano”, al no respetarse el código ético aplicable a los prisioneros de guerra, evidenciándose abuso de autoridad y trato vejatorio.

  Apuntar por último que este militar estaba en posesión de la Cruz de la Batalla de Vitoria, creada por Fernando VII (1808-1833) el 21 de junio de 1815 y de la concedida al Ejército del Alto Perú, por disposición real el 29 de julio de 1830.

Bibliografía:

Archivo General Militar de Segovia, 1ª Sección, Francisco Javier de Colinas Blanco, Leg. E-1.139.

M. I. OLANO PASTOR, “La Guerra de la Independencia en Bembibre: la huella de sir Jonh Moore y el vandalismo del ejército francés”, en Revista de la Asociación Cultural Tramazeiro de Villaverde de los Cestos (León), 1991, págs. 14-27.

Reblogueado de: https://www.bembibredigital.com/varios/98-guerraindependencia/2200-pedro-agustin-alvarez-escarpizo

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

 

Historia de un derrumbe. Noche del 17 al 18 de septiembre de 2018.

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , ,

  Agradecemos públicamente a Sonia Casaus Lara, regidora del Ayuntamiento de Burjassot por el Partido Popular, su inestimable colaboración y aporte documental necesarios en la elaboración de éste artículo.

  D. Juan José López Laguarda (1899-1971), cronista de Burjassot, prestigioso médico digestivo y académico de número (19) de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV, 2/3/1957 – 06/1971), en su famoso libro “Burjasot (Apuntes para su historia)” editado en 1946, nos ilustra sobre el origen del Patio de los Silos de Burjassot:

“…Por la incapacidad relativa del Almudín, en donde frecuentemente el grano se veía atacado por la polilla, no hubo más remedio, en evitación de mayores daños, que estudiar la posibilidad de ensilarlo,… Determinóse hacer un ensayo, y se escogió como lugar más apropiado para ello «una montanya prop los lochs de Burjasot y Benimámet». Esta montaña estaba densamente poblada de pinos, que hubieron de ser cortados, y cuya madera se utilizó en la fábrica del almacén, casa del conserje y casa “dels Barróns”, que todavía se conserva en la actualidad… Por Sancho del Camino se construyeron, en 1573 “tres Sitges”, que se llenaron el 5 de octubre del mismo año con «58 cafisos de forment del vengut de Sicilia», y en vista de que al siguiente año la conservación del grano era indiscutible, se proveyó, en 28 de mayo de 1574, la construcción de otros tres, y de diecisiete más en 1576, completándose los cuarenta y uno existentes en el año 1806.

  El 12 de octubre de 1580 se le pagan «al honorable Mestre Miquel Porcar, pedrapiquer de la present ciutat, cinquantacinch liures, moneda real de Valencia, a daquell degudes per lo valor de la pedra e mans que ha servit per fer la creu de les Sitges que la dita ciutat te en el terme de Burjasot»…

…Y en 14 de noviembre de 1582, en vista de lo mucho que se gastaba en acarrear agua, para las obras y servicios, se proveyó la construcción de una cisterna «pera tenir y recollir dita aygua chunt a les dites sitges»…

…En 6 de diciembre de 1592 se revocó el cargo y nombramiento de Alcaide de los Silos «per no tenir casa ni habitació en dites Siches»…” (pp 33-37).

1.

López Laguarda J.J (1946) Burjasot (Apuntes para su historia) p 54.

  Según consta en el archivo de la Real Academia de la Historia, aparece con “fecha 12 de marzo de 1949, una carta remitida a dicha entidad por el cronista de Burjasot, D. Juan José López Laguarda junto con una instancia de Alcalde de Burjasot: solicitando que tanto el lugar llamado “Los Silos” como la “Ermita de San Roque” de esa localidad, pasen a la protección de dicha ciudad, tal y como ha expuesto su alcalde en una instancia. En la documentación aportada consta una fotografía de la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza”.

  Signatura: CAV/9/7978/52. (de la Historia, R. A., Mora, G., Tortosa, T., & Gómez, M. A. (2001). Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia: Valencia, Murcia: catálogo e índices. Real Academia de la Historia, p 111). Adjuntamos copia de la carta:

2.

  En la carta el cronista de Burjassot, no sólo pide la titularidad de los Silos para el municipio de Burjassot, también de la ermita de San Roque, patrón de nuestra localidad, amparándose en un escrito remitido por el alcalde de Burjassot, D. José María Crespo Alonso, en vista del “lamentable estado de la fábrica, para que se proceda urgentemente a su reparación”. La misiva, obviamente, no logro su objetivo.

  Veintiséis años después, al fin, llegó el acuerdo entre el Ayuntamiento de Valencia, titular de inmueble, y el Ayuntamiento de Burjassot.

3.

  El Ayuntamiento de Valencia notificó mediante un edicto de la alcaldía, tras múltiples requerimientos del Ayuntamiento de Burjassot, la cesión en “uso fructo”  del Patio de los Silos al Ayuntamiento de Burjassot, tal y como aparece en el documento firmado por D. Miguel Ramón Izquierdo, alcalde de Valencia con fecha 12 de febrero de 1975, incluyendo clausulas condicionantes respecto a la cesión:

2º.- La conservación, limpieza y ornato del bien de que se trata será a cargo del Ayuntamiento de Burjasot.

3º.- El Ayuntamiento de Burjasot en ningún caso podrá realizar obra ni reforma alguna en el bien de referencia sin previa autorización del Ayuntamiento propietario.

4.

López laguarda, J. J. (1946) Burjasot (Apuntes para su historia) p 49

  Mucho se ha hablado sobre la titularidad de Patio de los Silos, por ejemplo:“El tema de la propiedad del inmueble es muy polémico. El inmueble pertenece a Valencia, pero no existe ningún documento anterior que diga que la propiedad pertenece al Ayuntamiento de Valencia y solo está el documento de Registro de la Propiedad a fecha de 9 de agosto de 1962.  Cabe la posibilidad de que Valencia nunca comprara los terrenos donde se encuentran los Silos en 1573”. (Pomer, S. C. LOS SILOS DE BURJASSOT, p 18).

  En la legislación sobre la propiedad particular en el reino de Valencia en el siglo XVI, el señor de un “Lugar” podía ceder una parcela o una parte de sus posesiones a otro señor o entidad jurídica, por ejemplo al Consell de Valencia,  sin necesidad de escriturar el cambio de “titularidad” y/o “uso fructo”. Su consecuencia más directa consistía que el nuevo “titular” era aquel que ejercía la posesión y explotación del bien a lo largo de los años (25 años) y más, estando sujeto el Lugar de Burjassot bajo la jurisdicción alfonsina, es decir, la jurisdicción real. Al mismo tiempo debemos resaltar que en el acto jurídico de la compra del Lugar de Burjassot por el virrey de Valencia, Juan de Ribera el 15 de septiembre de 1600 al heredero de Bernat Simó, José Alexandre Simó, hasta entonces señor de Burjassot, en dicha compra no existe mención alguna al Patio de los Silos ni a la Ermita de San Roque, porque ambos no pertenecían al Señorío de Burjassot  y además el virrey tuvo que pagar 5.000 libras a Felipe III para que autorizara la compra y así adquirir los derechos de amortización y sello, al estar el Lugar de Burjassot sometido bajo la jurisdicción real.

  En el último lustro de los años 70, el muro del Patio de los Silos situado a lo largo de la actual calle Mártires de la Libertad, estaba completamente desconchado y lleno de oquedades propicias para que la chiquillería escalara por él para colarse en los espectáculos ofrecidos en el Patio de los Silos durante las fiestas patronales. Este muro fue reparado con piedras y cemento sin tener en cuenta las características del muro original compuesto de argamasa y mampostería, idóneo para la filtración de aguas

  Durante los años ochenta la parte central del muro actualmente derrumbado, sito en el Paseo Concepción Arenal, también aconteció un pequeño derrumbe de entre 4 y 5 m², reparado con piedras y cemento; pintado con cal, no con argamasa y mampostería, que muchos vecinos de Burjassot recordarán sobre todo aquellos que frecuentábamos la “sequioleta”, ¡Esa gran mancha blanca en mitad del muro!

  Finalmente el 26 de marzo de 1982 fue declarado como Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional por el Real Decreto 1185/1982.

5.6.

   A finales de los noventa o principio de la primera década del siglo XXI, se remoledó completamente el Paseo Concepción Arenal (donde está el muro derrumbado), elevando el nivel del suelo unos 10 centímetros, impermeabilizandolo y eliminando la “sequioleta” en la base del muro de los Silos, apróximadamente un año después hubo que volver a rehacer la “sequioleta”, ante la cantidad de agua acumulada y sin desagüe que inundaba la zona tras las lluvias.

  El 30 de octubre de 2002, el pleno del Consejo de Cultura Valenciana (CCV), aprueba una resolución de la “Comissió de Llegat Històric i Artístic” referente al Patio de los Silos de Burjassot.  Adjuntamos el documento:

 

  Realizando un seguimiento cronológico de los hechos, el 28 de octubre de 2011, a una pregunta de un grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia, la portavoz del equipo de gobierno, contesto…. Adjuntamos copia de dicho pleno:

9.

  Los trabajos y estudios realizados sobre el  Patio de los Silos de Burjassot a largo de los últimos años son muy variados, con un denominador común, la denuncia de una nula intervención en el mantenimiento y  su conservación.

-Carbonell Rivera, JP. (2016). Caracterización térmica de los Silos de Burjassot (València).

-Gómez, C. H. LOS SILOS DE BURJASSOT. MATERIALES, 13, 17.

-Pomer, S. C. (2015) LOS SILOS DE BURJASSOT.

-Tarazaga, F. B. (2013). Antiguo almacén de los Silos de Burjassot” La Gran Botiga” (Doctoral dissertation)

-Valls Ayuso, A. (2014). Silos de Burjassot (S. XVI). Origen y desarrollo constructivo. Evolución de sus estructuras. Estado de conservación [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/38099

-Valls Ayuso, A.; García García, F.; Ramírez Blanco, MJ.; Benlloch Marco, J. (2015). Understanding subterranean grain storage heritage in the Mediterranean region: The Valencian silos (Spain). Tunnelling and Underground Space Technology. 50:178-188. doi:10.1016/j.tust.2015.07.003.

-Viccaro, R. (2016). Estudio y análisis higrotérmicos aplicados a los paramentos de los almacenes de los Silos de Burjassot (Doctoral dissertation).

  Entre otros.

 

 

 Fotografías de Manuel Salvador Redón

  En el “Informe Técnico sobre los Daños observados en el Enlosado del Patio de los Silos” de junio de 2017, “José Luis Heredia Ruiz, Arquitecto en relación con las inspecciones efectuadas en el monumento de los Silos; con objeto de observar los daños detectados, sus riesgos y la necesidad de reparación, se procede a redactar el presente informe”:

 Inspección:

 …En la zona izquierda del acceso a dicho túnel se ha producido el colapso del revestimiento vertical de mortero de cemento que recubría el parámetro, debido a los empujes ocasionados en su intradós como consecuencia de la acumulación de agua pluvial. Han quedado en pie paños de revestimiento de gran superficie, desplazados por el empuje del agua, presentando una gran inestabilidad, con riesgo de colapso y con riesgo de ocasionar daños adicionales.

  La acumulación de agua en esta zona ha provocado también desprendimientos y arrastre de tierras existentes en el intradós del muro de mampostería que protege el Patio de los Silos.

  …Observado el Patio de los Silos, en la parte superior a la zona donde se ha observado los daños, se comprueba la existencia de importantes irregularidades en la colocación de las piezas de piedra que conforma la rigola y las losas del pavimento, ya que se encuentran parcialmente hundidas, desniveladas y con pérdidas del rejuntado. Esta situación se produce especialmente en la franja de 35 a 40 m situada junto al muro recayente al paseo Concepción Arenal, con un ancho de 0,80 a 1,40 m, así como otra franja de 8 x 1,20 m aproximadamente situada en las proximidades de la boca del silo nº 22…

14.

Valls Ayuso, A. (2014). Silos de Burjassot (S. XVI). Origen y desarrollo constructivo. Evolución de sus estructuras. Estado de conservación. Universitat Politècnica de València (tesis doctoral), p 93.

  Consideraciones:

  Las filtraciones que se deben estar produciendo con carácter general a través del enlosado del patio de los Silos, pero especialmente y en particular, en las zonas descritas como consecuencia de los encharcamientos generados por el hundimiento de las piezas de pavimento, cabe considerarlas especialmente graves, ya que se filtran directamente hacia el terreno subyacente pudiendo afectar a la estabilidad e integridad de los depósitos escavados en dicho terreno. En consecuencia, cabe considerar que puede estar seriamente comprometida la estabilidad, la seguridad y la integridad del monumento. (negrita en el original)…

…En la zona de acceso al túnel han quedado en pie determinados elementos constructivos pero de forma inestable y con grave riesgo de colapso inminente. En consecuencia también está comprometida la seguridad y la estabilidad del monumento en esta zona. (p 1)

Conclusiones y recomendaciones

  …Deben evitarse las filtraciones de agua pluvial hacia el terreno con el objetivo de preservar la integridad del monumento.

  En caso de no resultar factible una restauración integral del monumento en estos momentos debería efectuarse al menos una reparación parcial y puntual(negrita y subrayado en el original)…

…La reparación puntual de la zona descrita debería realizarse a la mayor brevedad posible con objeto de evitar nuevas filtraciones como consecuencia de las lluvias. Especialmente peligroso puede resultar el tradicional periodo de lluvias que se produce habitualmente en los meses de septiembre y octubre en esta zona… (p 2)

 En un documento del Ayuntamiento de Burjassot. Departamento: Servicios Municipales. Asunto: Obras de Reparación de los Silos, fechado el 10 de julio de 2017, y cuyo título es: “Informe sobre el estado de la tramitación de las reparaciones puntuales de los daños observados en el Monumento de los Silos”, en su tercera hoja, penúltimo párrafo, Dice:

  “Teniendo en cuenta que la titularidad del inmueble pertenece al Ayuntamiento de Valencia y de acuerdo con las condiciones establecidas en la concesión del uso del inmueble por parte del Ayuntamiento de Burjassot, de 17 de febrero de 1975, deberá solicitarse previamente la autorización expresa del Ayuntamiento de Valencia para llevar a cabo las pretendidas obras.”

  Enlaces de descarga:

  “Informe técnico sobre los daños observados en el enlosado del Patio de los Silos” y  “Informe de José Manuel Calpe Carceller” con membrete del Ayuntamiento de Burjassot y fecha 12 de septiembre de 2017, junto con el “Informe” mencionado anteriormente sobre el estado de la tramitación: https://drive.google.com/open?id=1v-VvplPsQq1gPtJgS2B-OlxjnGJxW2HM

   “Autorización al Ayuntamiento de Burjassot para la intervención en el enlosado de los Silos” con fecha 16 de octubre de 2017: https://drive.google.com/open?id=1rckNd-4ualOaH-3uifFgUkHNcpZ5RXNm

  Continuando con éste despropósito, los técnicos de patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, acudieron a Burjasssot el día 18 de septiembre por la mañana, horas después del derrumbamiento, emitiendo el siguiente informe:

 

  Para finalizar, el documento más demoledor sobre la inacción del Ayuntamiento de Burjassot, el informe de los letrados del Ayuntamiento de Valencia:

12.13.

 

¡¡Va de bó!!

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

Breves notas sobre la “Higuera Burjassot”: Bancal B-3, Bancal A-2, Bancal A-1, Acodos.

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Uno de los motivos que suscitó nuestro interés por una higuera con el mismo topónimo que nuestro querido pueblo Burjassot, fue la ingente variedad de denominaciones utilizadas en todo el mundo para mencionar dicha higuera. Su nombre científico es Ficus Carica Burjassot y sus múltiples denominaciones dependen de las regiones y/o países, en los cuales hay constancia de su presencia.

PENTAX DIGITAL CAMERA

  En las primeras décadas del siglo XX, su producción se encuadraba dentro de los llamados “higos comerciales”, posteriormente debido al abandono por parte de las explotaciones agrarias de este tipo de árboles frutales, perdió la categoría de “comercial”. Un ejemplo de ello, consiste en la similitud genética entre la Ficus Carica Burjassot y la higuera de Fraga (Huesca), esta última se comercializa mientras la de Burjassot, no. Aun siendo hermanas genéticamente nos encontramos dendogramas (Representación gráfica, en forma de árbol, de los agrupamientos por agregación binaria -2-  en una clasificación jerárquica), que utilizan sinónimos en vez de nombres científicos y esto nos da como resultado la confusión generalizada entre la higuera Burjassot que no está registrada como una higuera comercializable y en cambio la higuera de Fraga, sí. Lo mismo ocurre con la Burjassot negra y la Violet de Sollies (Francia). El colmo del descaro sucede al hablar de la variedad Burdissot, nombre endémico y exclusivo de las islas Baleares, concretamente de Mallorca para denominar nuestra higuera. Utilizado a partir de la renaixença catalana; aunque existe algún documento local anterior. En las postrimerías del XIX y principios del XX, en el “Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana…” de ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. (DCVB) 1854;  Pedro Estelrich Fuster (Mallorca, 1845–1912) en “La higuera y su cultivo en Mallorca”. (Palma. Tip. de Bartolomé Roiger 1898), posteriormente en “La Higuera” (Libro escolar, 1910, editorial Fco Puig Alfonso, Barcelona) bajo la supervisión del propio Estelrich, todos ellos, mencionan una higuera, llamada, Burdissot. Denominación certificada por el filólogo mallorquín, Premio de Honor de las Letras Catalanas, a petición de Òmnium Cultural en 2015. Joan Veny (Mallorca, 1932) gracias a su labor filológica en favor del catalán y más concretamente gracias a su artículo “DE RE FICARIA: CAT. “BORDISSOTS” I “PARATJALS” publicado en 1981, tomando como fuente “Französisches Etymologisches Wörterbuch”, escrito en alemán, publicado en 1922 por el filólogo suizo Walther von Wartburg (Desde 1921 miembro de pleno derecho de la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes. Desde 1952, miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona). En el mismo artículo menciona el “Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana” (1954) de Juan Corominas (Barcelona 1905-1997), a modo de propuesta filológica para justificar que Burdissot significa Burjassot en catalán tal y como nos comenta Carles Riera (2012) en su artículo Incorporació de les propostes etimològiques de Joan Veny en el Gran Diccionari de la Llengua Catalana”. Lógicamente todos estos autores al mencionar la Higuera Burjassot, utilizan su lengua materna; el catalán o mallorquín. Obviando su nombre original “Burjasot” o “Burchesót” como la cita D. Juan José López Laguarda en su libro “Del Burjasot de Antaño (Apuntes para el Folk-lore local, 1952, capítulo titulado: “Universalidad de Burjasot.- Los higos”. p 15).

  En 1390 aparece la primera referencia histórica conocida sobre la Higuera Burjassot como “Bugiçot”,  “Burjaçot” en 1415, “Burjazote” en 1526,  “Burjasote” en 1610, “Bajasote”, “boujasote”, “bragasote” o “higuera de higos bergazotes” en 1622, “Bujarasol” en 1726, Bourjassotte” en 1771, “Burgasoto” ó “Barnisoto grande” y “Burgasoto pequeño” en 1801, “Bourgeassote noire, Barnissote, Bourjassoto” en 1817. También aparece como “Bourjassote (Blanche, Grise y Noire)” en la obra “Enciclopaedia of Gardening, Theory and Practice” de J.C Luodon, Londres 1824, misma  denominación en Australia, según consta en el Museo Victoria (Melbourne) en dos documentos fechados el 10 de enero de 1873 y octubre de 1879 entre otras publicaciones.

PENTAX DIGITAL CAMERA

Una de la Higueras Burjassot en La Finca La Orden Templers de Burjassot, perteneciente al estudio de los Cuadernos de Campo.

  Nuestro proyecto consiste en recuperar todas las variedades y subvariedades existentes de la higuera Burjassot, sus diferenciaciones genéticas y morfológicas. El primer estudio está centrado en las diferencias morfológicas de sus hojas: dimensiones, textura, color y volumen, también en el desarrollo de su pigmentación, (flavonoides, antocianinas) estas últimas, capaces de desarrollar una mutación espontanea por lo que  estamos convencidos, que le afectan y mucho el cambio del ph del suelo y la temperatura.

  Hace más de 2000 años los romanos en sus plantaciones de higueras intercalaban entre los surcos ajos y, esto se debe a una razón. El ajo produce unas líneas muy finas de color rojo a morado, antocianinas, creadores de los anillos cromáticos llamados defensores, repelentes de insectos invasores, como pulgones, etc.  A diferencia del color rojo a morado de los tomates perteneciente a los llamados anillos cromáticos atrayentes.

41991757_235063203830474_2883768422674464768_n

Burjassot Rimada, Finca la Orden Templers de Burjassot

  Llegados a este punto he aquí una diferencia entre antocianinas; cuando la mayoría de investigadores apuestan que en la estructura de una antocianina, existen dos anillos cromáticos, estamos convencidos  de la existencia de más anillos cromáticos.

Flavonoides, pigmentos amarillos a verdes- transportadores, repelentes.

Antocianinas, rojos, azules a morados con estructura de dos anillos cromáticos, atrayentes.

  A modo de resumen, los atrayentes invitan a los insectos a polinizar, mientras que los defensores o repelentes evitan la invasión de diferentes tipos de insectos.

Bancal B-3:

Proyecto de mejora del suelo:

  En la finca La Orden Templers de Burjassot se están llevando a cabo varios programas y actuaciones en el estudio de la higuera denominada “Ficus Cárica Burjassot”.

  Uno de dichos apartados es el enriquecimiento del suelo y la remineralización del mismo. Para ello se ha dispuesto de un bancal específico, denominado B-3, en el que se han plantado tres higueras Burjassot variedad blanca. El bancal tiene unas medidas de quince metros de largo por cinco de ancho, en los cuales se han dispuesto las higueras con una separación de cinco metros. El ph del suelo es muy pobre y agotado por los excesos de producción, se le está aplicando un programa de enriquecimiento a base de substratos, aplicando una gran aportación de harina de roca, con lo cual se pretende favorecer la absorción de los elementos nutritivos contenidos en el suelo.

  La harina de roca es un complejo de arcilla-humus, en consecuencia pretendemos ayudar a los micro organismo, micro fauna, flora y lombrices a crear un ambiente estable para el sistema radicular (mejor absorción de nutrientes por las raíces) de dichas higueras.

Composición de harina de roca estimada:

Calcio 15% y Magnesio 10%. Zinc 60 mg/kg, Cobre 100 mg/kg, Sodio 10 g/kg, Sílice 300 g/kg, Fósforo 2,00 g/kg, Potasio 2,00 g/kg, Azufre 50 g/kg y Hierro 40 g/kg. Con esta aportación se pretende mejorar la textura del suelo y su estructura. Su aplicación la efectuamos por espolvoreo en pleno crecimiento y posteriormente, disuelto. Estas actuaciones pretenden estudiar el comportamiento de las higueras ante la alteración del ph del suelo, su resistencia natural a plagas y el comportamiento de sus pigmentos, tanto de sus hojas como de sus frutos. (flavonóides y antonianos).

  Otras denominaciones de la Higuera Burjassot: Africano, Barnisoto, Barnissote noire, Bernissou, Bertino, Bouriansoto, Brogiotto fiorentino, Brogiotto nero, Brosciotto, Bourjansoto, Burjassot negra, Della marca, Parisienne en Cerdaña se conoce como Burdassòtta y Canarias: Bajasote, Boujasote, Bragasote

Bancal A-2:

  Proyecto marco: Reintroducción  de la higuera Ficus Cárica Burjassot, siempre hemos tenido en cuenta que sería un trabajo a muy largo plazo, debido a la cantidad de variedades y subvariedades de dicha higuera y su localización. Para ello, preparamos primeramente el terreno de plantación. Un lugar idóneo en un hábitat donde ella se sintiera a gusto, tradicionalmente entre almendros, olivos y viñas, tal como nuestros antepasados las cultivaban.

  Las primeras higueras en llegar al bancal A-2, fueron unos plantones de higuera de Fraga-Burjassot,  de los cuales sobrevivieron dos. Una higuera variedad blanca aportada por el biólogo Rafael Gozalbo, otra higuera conseguida en Francia a través de un vivero de Zaragoza, variedad Violet de Sollies, en este caso Burjassot negra, y una última, la variedad Abaldufada rimada Burjassot, típicamente denominada bajo el sinónimo Panache.

  El Bancal A-2 tiene un ph 6 (ácido), ayudado mediante abonos orgánicos, su funcionamiento es inmejorable con ciertos matices,… aparición de parásitos en las hojas, decoloración espontánea en días de mucho calor y mucha necesidad de agua. Al contrario que el Bancal B-3 ayudado con harinas de roca. (la harina de roca retiene más el agua).

Bancal A-1:

  Se utiliza exclusivamente como vivero, con 40 macetas de la variedad Panache, llegadas desde Croacia. Es la plantación marco como semillero.

PENTAX DIGITAL CAMERA

Higuera Burjassot germinando. Finca la Orden Templers de Burjassot

  Realizamos aportaciones de nutrientes a base de auxinas (reguladores del crecimiento vegetal) y ácido giberélico (potenciador del crecimiento hormonal vegetal, existente en la propia planta) una vez iniciada la germinación.

  Dentro de las pruebas para la multiplicación de variedades, utilizamos los acodos aéreos preferentemente, aunque en fase de experimentación. Realizamos prácticas en injertos de unión, como de barrena, este último muy utilizado en viñas.

Finca La Orden Templers de Burjassot (Reportaje gráfico describiendo paso a paso el proceso de un Acodo aéreo).

Acodos aéreos:

  La práctica más generalizada en la reproducción de higueras es en estaca, pero también se reproducen por semillas en viveros, sobre todo en países emergentes como Malasia, aunque estos países están utilizando últimamente la reproducción en higueras, por acodo aéreo.

  La técnica consiste en utilizar las ramas de una higuera como reproductor. Para ello utilizaremos una bolsa de plástico llena de compost, a ésta le haremos una incisión o corte de manera que podamos abrazar por completo la rama elegida. En ella efectuaremos unos cortes en la piel de manera que quede al descubierto el tronco, éste lo impregnaremos de algún enraizante y seguidamente cubriremos dicha zona con la bolsa llena de compost, con la ayuda de unas bridas cerraremos la bolsa de manera que quede bien prieta y durante un tiempo procuraremos que el compost este húmedo, mediante la utilización de una jeringa.

  En la Finca La Orden Templers de Burjassot utilizamos varios tipos de reproducción de higueras, por estaca, semillas y por acodo aéreo, por cierto un sistema práctico, rápido y limpio.

  Los enraizantes y bioestimulantes naturales utilizados los producimos a base de café, lentejas, semillas de soja, pieles de zanahoria, etc, su periodo de máxima eficacia es muy breve. Solo se puede conservar la mezcla dos o tres días en la nevera, después su eficacia disminuye rápidamente.

  Debemos dar las gracias públicamente al Catedrático de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia, por sus aportaciones y consejos. Nuestro muy querido profesor y gran amigo, D. José Pertusa.

Juan Miguel Agulló Cortina y Javier Martínez Santamaría

Associació Cultural Templers de Burjassot©®

Jocs i Espectaculs en la Valéncia Migeval / Juegos y Espectáculos en la Valencia Medieval

Etiquetas

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Desde un principio los miembros de la Associació Cultural Templers de Burjassot, decidimos divulgar la conferencia impartida el pasado sábado,  29 de septiembre, en las V Jornadas Templarias de Alcala de Chisvert, este año dedicadas a los Juegos Medievales, debemos compartirla con todos aquellos que defienden y divulgan la Cultura Valenciana, con todos aquellos defensores de nuestra Cultura ante imposiciones interiores regadas copiosamente desde el exterior, con todos aquellos que nunca han renunciado a sus señas de identidad, con todos aquellos que preservan y divulgan la memoria de sus antepasados, con todos aquellos que aman el reino de Valencia, ante todos y contra todos. Con todos aquellos que se sienten “Valencianos”.

Captura de pantalla (365)justa jativaajedrez

Adjuntamos el texto de la conferencia en valenciano y castellano, incluyendo las diapositivas utilizadas en la misma, todas ellas de elaboración propia.

Valenciano: https://drive.google.com/open?id=1CSHufZYU9BFQ9IdjevWf2xdaNfgfawCT

Castellano: https://drive.google.com/open?id=1Z6pmBtJk7Al3ucFnyjkAkM8n57elVaOB

Associació Cultural Templers de Burjassot©®